Slut med at væ­re sig­nal­po­li­ti­ker

ME­NER

BT - - DEBAT -

In­ger Støj­berg har med po­sten som ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster få­et sit drømm­ejob. Ven­stres vær­dik­ri­ger har læn­ge de­mon­stre­ret, at hun bræn­der for ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Kendt for skar­pe syns­punk­ter, som ik­ke al­le i Ven­stre bry­der sig om. Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) har helt gi­vet haft Dansk Fol­ke­par­ti i tan­ker­ne, da han gjor­de sin hard­li­ner til ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster, Nu er det op til In­ger Støj­berg at læg­ge linj­en, så hun kan hånd­te­re Dansk Fol­ke­par­tis krav, uden kon­stant at bli­ve cen­trum for op­s­li­den­de, in­ter­ne kon­fl ik­ter i Ven­stre. I SID­STE UGE for­hand­le­de den nye mi­ni­ster en asylaft ale på plads med de øv­ri­ge bor­ger­li­ge par­ti­er, så øko­no­mi­en stram­mes for ny­til­kom­ne fl ygt­nin­ge Men hvad vil In­ger Støj­berg el­lers? I da­gens BT ta­ler hun om, at der skal ryd­des op i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, at stram­nin­ger i den grad er på­kræ­ve­de, og at alt kan væ­re i spil.

Det er en kæm­pe op­ga­ve, der ven­ter In­ger Støj­berg, som hidtil har haft fri­he­den til blot at sab­le den før­te po­li­tik eff ek­tivt ned. Nu er det slut med at væ­re sig­nal­po­li­ti­ker. Nu skal Støj­berg selv ska­be al­li­an­cer og le­ve­re resultater. Det er ik­ke nok at vog­te ’ græn­se­bom­men,’ den van­ske­li­ge in­te­gra­tions­ind­sats skal og­så løft es. IN­GER STØJBERGS FRU­STRA­TION over pro­ble­mer­ne i lan­dets ghet­to­om­rå­der er for­stå­e­lig. Det er straks svæ­re­re at le­ve­re svar på, hvor­dan de men­ne­sker, der tris­ser rundt i sut­sko mel­lem bo­lig­blok­ke­ne, kom­mer i job og ud­dan­nel­se. Først og frem­mest kræ­ver det, at man som mi­ni­ster er op­ta­get af at på­ta­ge sig den ud­for­dring. In­ger Støj­berg skyl­der at vi­se, at hun ik­ke kun er mi­ni­ste­ren, der vil hol­de folk ude, men og­så bæ­rer et an­svar for in­te­gra­tio­nen af de men­ne­sker, der al­le­re­de er her, og af dem, der vil kom­me. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.