Nej, nul fe­rie er umen­ne­ske­ligt

BT - - DEBAT - MARTIN LI­DE­GAARD

Tidl. uden­rigs­mi­ni­ster ( R)

al­le an­dre men­ne­sker, be­hov for fe­rie. At det skul­le frem­me in­te­gra­tio­nen, at man på den må­de svin­ger pi­sken over men­ne­sker, der i for­vej­en kom­mer fra en me­get pres­set si­tu­a­tion, har jeg me­get svært ved at se. Re­ge­rin­gen sen­der med sig­na­let: ’ Vi øn­sker jer ik­ke i Dan­mark. Vi vil be­de jer om at ta­ge tilbage til kri­gens hel­ve­de’. Men de her men­ne­sker kan jo ik­ke ta­ge tilbage. Der­for er det en helt uri­me­lig må­de at be­hand­le folk i en

FLYGT­NIN­GE HAR, SOM

sår­bar si­tu­a­tion på. I Dan­mark har folk på kon­tant­hjælp og dag­pen­ge og­så fe­rie, for­di det at sø­ge job – og at for­sø­ge at læ­re sprog og in­te­gre­re sig – og­så er kræ­ven­de.

af folk, at de står til rå­dig­hed langt den stør­ste del af året, men det er en god re­gel og tra­di­tion i det her land, at der er en pe­ri­o­de, hvor vi får lov at kon­cen­tre­re os om vo­res nær­me­ste og sam­le kræft er til det, der kom­mer eft er. Li­ge­som man skal la­de op fra ar­bejds­mar­ke­det, har fl ygt­nin­ge be­hov for at ta­ge et pust. Der er jo for­skel­li­ge tra­di­tio­ner for

VI SKAL KRÆ­VE

fe­rie i for­skel­li­ge lan­de, men hvis jeg for­står in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren ret, så ta­ler vi om nul fe­rie, og det har jeg ik­ke hørt om skul­le ek­si­ste­re i no­gen lan­de no­get sted i ver­den.

me­nin­gen, at det her skal frem­stå bå­de umen­ne­ske­ligt og hårdt, og jeg er ik­ke til­hæn­ger af, at vi be­hand­ler folk, som har få­et asyl i Dan­mark, på den må­de. Jeg tror ik­ke, at vi op­når an­det ved det end at mar­gi­na­li­se­re dem og pres­se dem, så de ik­ke kan ta­ge det sam­funds­ansvar, vi skal for­lan­ge af dem.

DET ER DESVÆR­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.