KRI­GEN OM KRI­GEN FORT­SÆT­TER ’’

Irak- Af­g­ha­ni­stan- kom­mis­sio­nen er ned­lagt, men nye op­lys­nin­ger be­la­ster re­ge­rin­gen

BT - - DEBAT -

Hvis re­ge­rin­gen tro­e­de, at den hav­de luk­ket dis­kus­sio­nen om den dan­ske del­ta­gel­se i Irak­kri­gen og kri­gen i Af­g­ha­ni­stan med luk­nin­gen af IrakAf­g­ha­ni­stan- kom­mis­sio­nen, så ta­ger den fejl. De se­ne­ste da­ge er de­bat­ten blus­set op med nye af­slø­rin­ger bl. a. om sam­ar­bej­de med et kon­tro­ver­si­elt ame­ri­kansk sik­ker­heds­fi rma og af, at da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen an­gi­ve­ligt vars­le­de støt­te til USA et år før Irak­kri­gen. DE RA­DI­KA­LE OG SF ser ger­ne, at kom­mis­sio­nen ned­sæt­tes igen ef­ter næ­ste valg, hvis fl er­tal­let skift er. Og­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kri­ti­se­rer luk­nin­gen, men vil dog ik­ke love en genåb­ning af kom­mis­sio­nen. En­heds­li­sten vil al­le­re­de nu frem­sæt­te et be­slut­nings­for­slag om at genåb­ne kom­mis­sio­nen, men det teg­ner der sig ik­ke no­get fl er­tal for li­ge nu. Men man skal hu­ske, at når det hand­ler om at un­der­sø­ge no­get så hi­sto­risk som dansk krigs­del­ta­gel­se, så er der na­tur­lig­vis ik­ke no­gen for­æl­del­ses­frist på stoff et. Det er nær­lig­gen­de at spe­ku­le­re i, om den egent­li­ge grund til at Sø­ren Ga­de ik­ke blev uden­rigs­mi­ni­ster, var at und­gå, at han skul­le træk­kes igen­nem sam­råd eft er sam- råd, spør­ge­ti­me eft er spør­ge­ti­me og be­sva­re et hav af ud­valgs­spørgs­mål om net­op det, som kom­mis­sio­nen skul­le ha­ve set på. Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om det at kom­mis­sio­nen er luk­ket, ma­te­ri­a­ler­ne sendt på Rigs­ar­ki­vet og Sø­ren Ga­de ik­ke er mi­ni­ster, kan hol­de sa­gen fra V- re­ge­rin­gens dør. In­tet ty­der ind­til nu på det. DET ER SNUB­LEN­DE nær­lig­gen­de at tæn­ke, at re­ge­rin­gen vil­le ha­ve få­et me­re ro på sa­gen ved sim­pelt­hen at la­de ar­bej­det fort­sæt­te. Kom­mis­sio­nen var al­le­re­de for­sin­ket i sit ar­bej­de, og man kun­ne ha­ve ud­vi­det kom­mis­so­ri­et til og­så at se på dansk del­ta­gel­se i an­dre in­ter­na­tio­na­le mi­li­tæ­re ope­ra­tio­ner. Med an­dre ord så kun­ne kom­mis­sio­nen ha­ve nørk­let stil­fær­digt med ar­bej­det de næ­ste fem til ot­te år uden at ha­ve skabt væ­sent­li­ge pro­ble­mer for re­ge­rin­gen. Og af­stand i tid har det med at gø­re selv de svæ­re­ste si­tu­a­tio­ner me­re hånd­ter­ba­re po­li­tisk. VEN­STRES PO­LI­TI­SKE ORD­FØ­RER Jakob El­le­mann- Jen­sen be­grun­der luk­nin­gen af kom­mis­sio­nen med, at Ven­stre ik­ke tror, at ’ der kom­mer ny vi­den frem’. Pro­ble­met er blot, at det er der al­le­re­de. Det skul­le over­ra­ske me­get, hvis ik­ke det blot er de før­ste af­slø­rin­ger i en ræk­ke. Nu kom­mer selv den mind­ste unøj­ag­tig­hed til at se mistæn­ke­lig ud. Og hver ny de­tal­je kan be­ty­de, at re­ge­rin­gen skal for­hol­de sig til sa­gen. PO­LI­TI­KEN BRAG­TE den­ne uge et de­bat­ind­læg med over­skrift en ’ Mag­te­li­ten sny­der os for sand­he­den om kri­gen’, skre­vet af tid­li­ge­re over­kon­sta­bel Jim­my Sol­gaard, som selv har væ­ret ud­sendt i Hel­mand, Af­g­ha­ni­stan i 2008. Han skri­ver bl. a. ’ Jeg hø­rer så man­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er, når jeg rej­ser rundt og hol­der fored­rag om de ud­send­te sol­da­ters op­le­vel­ser. Og jeg har af og til brugt ar­gu­men­tet: Men der er jo ned­sat en kom­mis­sion, al­le sten bli­ver vendt. Hvad skal jeg nu si­ge til dem?’.

IDANSKERNE HAR, I mod­sæt­ning til de fl este an­dre krigs­na­tio­ner, bak­ket op om del­ta­gel­sen i Irak og Af­g­ha­ni­stan. Mon ik­ke det bl. a. hæn­ger sam­men med, at de dan­ske sol­da­ter har ført en en­ga­ge­ret di­a­log med be­folk­nin­gen. Det tje­ner dem til ære. Det er ba­re synd, at man over­la­der he­le an­sva­ret til dem. Po­li­ti­ske kon­klu­sio­ner må dra­ges af po­li­ti­ke­re. Med el­ler uden kom­mis­sion, så skal kon­klu­sio­ner­ne dra­ges på et tids­punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.