Glæ­de, usik­ke

Nej- si­den jub­le­de i af­tes over det græ­ske af­stem­nings- re­sul­tat, men ka­os kan væ­re li­ge om hjør­net, vur­de­rer dansk eks­pert

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjobt. dk

AF­STEM­NING

Det blev et klart ‘ nej’ i Græken­land. Med halv­de­len af stem­mer­ne talt op før­te ’ nej’- si­den med 61,25 pct. af stem­mer­ne mod 38,75 pct. til ’ ja’- si­den, da den­ne avis gik i tryk­ken. De gælds­ram­te græke­re fulg­te de­res pre­mi­er­mi­ni­ster og vend­te tom­mel­finge­ren nedad til de re­form­krav, som lan­dets kre­di­to­rer har kræ­vet. Der­med er det nu sær­de­les usik­kert, hvad der kom­mer til at ske, for­kla­rer EU- eks­pert og pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Mar­le­ne Wind.

» Det er den to­ta­le usik­ker­hed og må­ske og­så ka­os, der ven­ter. Hav­de græker­ne stemt ‘ ja’, hav­de man vidst, hvad der skul­le ske, men nu er der in­gen dre­je­bog, og der er in­gen for­til­fæl­de for det her, « si­ger hun til BT.

’ In­gen grund til be­kym­ring’

In­den afstemningen var dom­me­dags­pro­fe­tien, at et nej kan fø­re til stats­lig ban­kerot, men den ven­stre­o­ri­en­te­re­de pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras vil nu rej­se til Bruxel­les for at for­sø­ge at for­hand­le en ny lå­ne­af­ta­le på plads.

» Der er in­gen grund til be­kym­ring. Vi vil stå med en af­ta­le 48 ti­mer ef­ter fol­ke­af­stem­nin­gen, « har Ale­xis Tsi­pras ud­talt til græsk tv.

Om han får ret, må ti­den vi­se. Men det bli­ver svært, har det lydt fra EU- top­pen:

» I til­fæl­de af et nej vil den græ­ske for­hand­lings­po­si­tion væ­re dra­ma­tisk for­vær­ret. Selv med et ja står vi over for svæ­re for­hand­lin­ger bag­ef­ter, « sag­de EU- Kom­mis­sio­nens for­mand Je­an- Clau­de Jun­ck­er in­den afstemningen.

Kræ­ve­de re­for­mer

Græker­nes kre­di­to­rer, her­un­der Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB), Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF) og EU, har kræ­vet re­for­mer. Græker­ne hav­de i til­fæl­de af et ‘ ja’ så­le­des nik­ket til, at der skul­le gen­nem­fø­res mar­kan­te æn­drin­ger i pen­sio­nen, hø­je­re moms, stats­li­ge be­spa­rel­ser og pri­va­ti­se­ring af of­fent­li­ge virk­som­he­der.

Nu blev det et nej, men der­med står EU, iføl­ge Mar­le­ne Wind, i en me­get van­ske­lig si­tu­a­tion. For det vir­ker utæn­ke­ligt, at EU- bos­ser­ne bø­jer sig for det græ­ske re­sul­tat, da an­dre EU- lan­de al­le­re­de har gen­nem­ført re­for­mer på krav fra ECB.

» Hvad skal man si­ge til al­le de lan­de, der har skå­ret ned, hæ­vet pen­sions­al­de­ren osv? Det er jo ik­ke fair, at si­ge, at græker­ne le­ver på en an­den pla­net og der­for skal ha­ve sær­li­ge reg­ler. Det har man åben­bart ik­ke væ­ret i stand til at kom­mu­ni­ke­re til de græ­ske po­li­ti­ke­re el­ler be­folk­nin­gen, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Man kan jo ik­ke ha­ve, at et land kan la­ve en mas­se bal­la­de, og så ba­re får sin vil­je, for­di der har væ­ret en fol­ke­af­stem­ning, hvor­ef­ter der skal gæl­de helt sær­li­ge reg­ler for et land, som næg­ter at be­ta­le si­ne lån tilbage. «

Sam­les til top­mø­de

Gårs­da­gens nej kan - ud­over en stats­ban­ke­krot - og­så be­ty­de et græsk far­vel til eu­ro­en. Det un­der­stre­ge­de Eu­ro­pa- Par­la­men­tets for­mand, ty­ske Martin Schulz, in­den af­stem­nings­re­sul­ta­tet var kendt i af­tes.

» Vil Græken­land fort­sat væ­re i eu­ro­sam­ar­bej­det ef­ter den­ne fol­ke­af­stem­ning? Det kan sag­tens væ­re til­fæl­det. Men hvis græker­ne si­ger ’ nej’, vil de væ­re nødt til at ind­fø­re en an­den va­lu­ta, for­di eu­ro­en ik­ke læn­ge­re er til­gæn­ge­lig som be­ta­lings­mid­del, « sag­de Martin Schulz til ty­ske me­di­er iføl­ge Reu­ters.

Vur­de­rer du, at græker­ne træ­der ud af eu­ro­en?

» Det tør jeg slet ik­ke at spå om. Men det kan væ­re den nød­ven­di­ge kon­se­kvens af det her, « si­ger Mar­le­ne Wind.

To af de tun­ge­ste øko­no­mi­ske EU­spil­le­re, den ty­ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel og den fran­ske præ­si­dent François Hol­lan­de er ble­vet eni­ge om, at eu­rozo­nelan­de­nes re­ge­rings­che­fer sam­les tirs­dag til top­mø­de. Ét sy­nes sik­kert: Hvad re­ge­rings­che­fer­ne bli­ver eni­ge om, bli­ver af­gø­ren­de for græker­nes frem­tid.

MANDAG 6. JULI 2015

Glæden var stor i af­tes hos det kla­re fler­tal, der stem­te nej. Men al­le­re­de i dag mel­der tøm­mer­mæn­de­ne og be­kym­rin­ger­ne sig i Græken­land.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.