Re­bel­len

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

PO­RTRÆT

Det stod ik­ke skre­vet i stjer­ner­ne, at Ale­xis Tsi­pras skul­le ind­ta­ge den rolle, han i dag gør i græsk po­li­tik. Græken­lands svar på Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen, som mod al­les for­vent­nin­ger blev pre­mi­er­mi­ni­ster, og som midt i det græ­ske gælds­ma­re­ridt vred ar­men rundt på et må­ben­de Eu­ro­pa.

Ale­xis Tsi­pras er født 24. juli, fi­re da­ge før mi­li­tærjun­ta­en kol­lap­se­de, i 1974. Vok­se­de op som barn i mid­delklas­sen med en far, der eje­de et byg­ge­fir­ma, og hans tid­li­ge ung­domsår gik me­re med vol­ley­ball og pas­sio­ne­ret støt­te til det At­hen- ba­se­re­de fod­bold­hold Pa­nat­hin­ai­kos FC, end det gik med po­li­tik. Men det æn­dre­de sig, da han mød­te ’ Rø­de Bet­ty’.

Kvin­den i hans liv

Det gjor­de han i hig­hs­chool i slut­nin­gen af 80’ er­ne. Pe­ri­ste­ra Batzi­a­na, som ’ Bet­ty’ i vir­ke­lig­he­den hed­der, tog Ale­xis Tsi­pras med ind i det græ­ske kom­mu­ni­st­par­ti, og hun blev og­så si­den kvin­den i hans liv.

Han var med i et stu­den­te­ro­p­rør og en­ga­ge­re­de sig i den ven­strepo­li­ti­ske pa­raply­or­ga­ni­sa­tion Sy­n­a­spis­mós, in­den han se­ne­re fik plads i by­sty­ret i At­hen for ven­stre­fløjsko­a­li­tio­nen Sy­riza.

Un­der­vejs ud­dan­ne­de han sig til ci­vil­in­ge­ni­ør, og ’ Bet­ty’ sig til it­eks­pert, og sam­men fik de to børn, hvoraf den ene er ble­vet opkaldt ef­ter et af Ale­xis Tsi­pras’ store for­bil­le­der, den ar­gen­tin­ske re­vo­lu­tio­nær Er­ne­sto Che Gu­e­va­ra.

I 2008 blev han for­mand for Sy­riza og den yng­ste par­ti­le­der i lan­dets hi­sto­rie. Fi­re år se­ne­re for­dob­le­de par­ti­et sit man­da­ta­n­tal og blev lan­dets næst­stør­ste par­ti. Han var selv ble­vet et po­li­tisk for­bil­le­de.

I me­di­er­ne blev han be­skre­vet som den slip­se­lø­se re­ge­rings­le­der med BMW’en, den po­li­ti­ske guld­dreng, som blev ud­råbt af Ti­me Ma­ga­zi­ne til at væ­re blandt de hund­re­de mest ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner i ver­den.

Men Ale­xis Tsi­pras er og­så ble­vet sam­men­lig­net med trold­dren­gen Har­ry Pot­ter, for­di han op til val­get i ja­nu­ar frem­tryl­le­de det ene valg­løf­te ef­ter det an­det, som han iføl­ge si­ne kri­ti­ke­re al­drig vil­le væ­re i stand til at hol­de.

Syn­gen­de lus­sing

Men græker­ne lod hånt om ad­vars­ler­ne og spy­dig­he­der­ne. De tog løf­ter­ne til sig om, at Ale­xis Tsi­pras vil­le sik­re bed­re lå­ne­af­ta­ler med lan­dets kre­di­to­rer og få af­skre­vet lan­dets gæld, og på valg­da­gen stak væl­ger­ne det etab­le­re­de po­li­ti­ske sy­stem en syn­gen­de lus­sing og send­te Sy­riza - en sam­ling af marxi­ster, kom­mu­ni­ster, øko­lo­ger og ak­ti­vi­ster - til mag­ten med 36,3 pro­cent af stem­mer­ne. Sva­ren­de til at Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen her­hjem­me hav­de få­et nøg­ler­ne til det dan­ske stats­mi­ni­ste­ri­um 18. ju­ni.

» Et hi­sto­risk øje­blik for ven­stre­fløj­en, « prok­la­me­re­de Ale­xis Tsi­pras, da han fik nøg­ler­ne til det græ­ske af slagsen.

Med dem fulg­te og­så an­sva­ret for at lin­dre Græken­lands stør­ste ho­ved­pi­ne: gældskri­sen. Men seks må­ne­der se­ne­re fik han re­ge­rings­le­de­re på tværs af Eu­ro­pas til at ri­ve sig i hå­ret, da han mod al­les for­vent­nin­ger af­vi­ste at un­der­skri­ve en ny lå­ne­af­ta­le og i ste­det kræ­ve­de gæl­den på svim­len­de 2.400 mil­li­ar­der ned­sat. Kri­ti­ker­ne be­skyld­te ham for at væ­re en dra­ma­kon­ge og for an­svars­flugt af vær­ste skuf­fe - støt­ter­ne be­trag­te­de ham som tro mod si­ne vær­di­er og si­ne væl­ge­re.

I dag er den 40- åri­ge Ale­xis Tsi­pras kendt ud over Græken­lands græn­ser som re­ge­rings­le­de­ren, der ik­ke vil se de øko­no­mi­ske re­a­li­te­ter i øj­ne­ne, for­di han an­be­fa­le­de sit folk at stem­me et run­gen­de ’ nej’ til EU’s re­form­krav ved gårs­da­gens fol­ke­af­stem­ning. Et ’ ja’ var at buk­ke un­der for ’ af­pres­ning’, lod han for­stå.

Pres­set in­de­fra

Men Ale­xis Tsi­pras bli­ver og­så pres­set in­de­fra.

’ Rø­de Bet­ty’, Ale­xis Tsi­pras sam­le­ver­ske gen­nem to år­ti­er, be­fin­der sig sta­dig på den yder­ste ven­stre­fløj, og hun har an­gi­ve­ligt tru­et med, at hun for­la­der Ale­xis Tsi­pras, hvis han gi­ver ef­ter for EU’s pres.

Det skul­le Tsi­pras selv ha­ve be­tro­et den fran­ske præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de iføl­ge den fran­ske avis Le Ca­nard En­chaîné.

» Han ( Tis­pras, red.) in­for­me­re­de mig om, at hvis han gav ef­ter over for man­ge af kre­di­to­rer­nes krav, ri­si­ke­re­de han ik­ke ba­re at mi­ste sit par­ti, men sin part­ner, som er in­dædt mi­li­tant og står lang læn­ge­re ude på ven­stre­fløj­en end ham, « sag­de Fran­cois Hol­lan­de iføl­ge avi­sen. Ale­xis Tsi­pras’ kni­be var med an­dre ord stor. Får den lam­men­de usik­ker­hed og den højspænd­te si­tu­a­tion i lan­det væl­ger­ne til at stem­me ja, så ta­ber han ik­ke kun an­sigt, men og­så mag­ten. Al­ter­na­ti­vet: At bli­ve sid­den­de og bø­je af , ri­si­ke­rer at ko­ste ham æg­te­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.