Fag­boss: Hold dig væk fra Ry­a­nair, Vil­ly!

BT - - NYHEDER -

HO­VED­RYSTEN

Han skul­le hol­de sig langt væk fra det sel­skab! «

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen på Søvn­dals fly­ve­tur med Ry­a­nair fra Ser­vi­ce­for­bun­dets for­mand Jo­hn Dy­bart, der har sendt sel­ska­bet et kon­flik­tvar­sel oven­på Ar­bejds­ret­tens af­gø­rel­sen i sid­ste uge.

» Jeg er me­get overrasket. Han er jo et SF- kory­fæ. Han bur­de ha­ve en an­den hold­ning. Det er me­get skuf­fen­de, « si­ger Jo­hn Dy­bart. Han fort­sæt­ter: » Han er den ene­ste fra den rø­de blok, som mig be­kendt kan fin­de på det. Det er vel i det he­le ta­get kun Joachim B. Ol­sen ( Li­be­ral Al­li­an­ces ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer, red), der kan fin­de på det. Det un­drer mig! Og så li­ge ham. Det er sgu da ho­ved­rysten­de, « si­ger Jo­hn Dy­bart.

Ord­ne­de for­hold

Hos LO vil næst­for­mand Lizet­te Ris­gaard ik­ke kom­men­te­re den kon­kre­te sag, men hun si­ger:

» Jeg over­ve­jer al­tid - og­så når det hand­ler om fly­bil­let- ter - hvil­ke fir­ma­er jeg hand­ler med. Jeg går ind for ord­ne­de for­hold. Den en­kel­te må gø­re op med sig selv, om man vil fly­ve med et sel­skab, som ik­ke har overenskomst. Og jeg kan kun op­for­dre til, at vil al­le tæn­ker over, hvor­dan vi bru­ger vo­res pen­ge. «

kaak/ ufjo/ jves De­mon­stran­ter mod Ry­a­nair for­an Ar­bejds­ret­ten i København.

Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.