SF- top: Vil­ly har truk­ket sig tilbage

BT - - NYHEDER -

RE­AK­TION

SFs top vil ik­ke læg­ge af­stand til, at den tid­li­ge­re par­ti­for­mand er ble­vet Ry­a­nair- kun­de, sam­ti­dig med at par­ti­et tord­ner mod sam­me sel­skab.

» Vil­ly Søvn­dal har truk­ket sig tilbage fra po­li­tik, og man må respek­te­re de valg, han træf­fer, « si­ger grup­pe­for­mand for SFs fol­ke­tings­grup­pe Jo­nas Da­hl til BT.

Kun­ne du selv fin­de på at fly­ve med Ry­a­nair?

» Jeg har for man­ge år si­den flø­jet med Ry­a­nair. Det var in­den, jeg blev op­mærk­som på de her pro­ble­mer. Det er vel 10- 15 år si­den. Og jeg har ik­ke tænkt mig at fly­ve med Ry­a­nair, før man har få­et or­dent­li­ge ar­bejds­for­hold. «

Men er du så skuf­fet over at hø­re, at Vil­ly har flø­jet med sel­ska­bet?

» Jeg sy­nes ik­ke, at det er ri­me­ligt at dra­ge Vil­ly ind i det her. Han har truk­ket sig tilbage, og det sy­nes jeg, at man skal respek­te­re, « si­ger Jo­nas Da­hl. kaak + ufjo + jves

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.