’ HVER EN STEN SKAL VEN­DES’

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg vars­ler fl ere stram­nin­ger for fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Tal dansk. Bi­drag til sam­fun­det. Kom ud af ghet­to­en. In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) har tænkt sig at gå hånd­fast til værks, når hun ta­ger fat på det, hun kal­der ’ at ryd­de op i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken’.

» Jeg af­vi­ser ge­ne­relt in­gen stram­nin­ger på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Alt skal selv­føl­ge­lig un­der­sø­ges til bunds, og vi skal hol­de os in­den for kon­ven­tio­ner­ne. Men der træn­ger i den grad til at bli­ve stram­met op på det her om­rå­de, så alt kan væ­re i spil, « si­ger In­ger Støj­berg.

Lan­dets nye in­te­gra­tions­mi­ni­ster er kendt som en hard­li­ner på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Nu er hun mi­ni­ster for om­rå­det og hav­de kun sid­det fi re da­ge på po­sten, før hun hav­de sik­ret sig fl er­tal bag et for­lig om at be­skæ­re fl ygt­nin­ges kon­tant­hjælp til SU- ni­veau. Hun kal­der det et strak­sind­greb, der skal få fl ygt­nin­ge­strøm­men til at brem­se op.

Kri­ti­ke­re sav­ner be­vis for, at det vil vir­ke, men In­ger Støj­berg er li­geg­lad. Hun tror på det, og hun har ik­ke tænkt sig at an­læg­ge en me­re ba­lan­ce­ret at­ti­tu­de, nu hvor hun er ble­vet mi­ni­ster.

’ Man skal tur­de stille krav’

Men selv­om hun har de­mon­stre­ret hand­le­kraft den før­ste uge, så kni­ber det med kon- kre­te bud på an­dre æn­drin­ger .

Fo­re­lø­big er hen­des vi­sion, at ud­læn­din­ge, der vil ar­bej­de, bi­dra­ge til sam­fun­det og respek­te­re vo­res yt­rings­fri­hed, li­ge­stil­ling og re­li­gions­fri­hed, skal ha­ve re­la­tiv let ad­gang til Dan­mark. Al­le an­dre skal slet ik­ke luk­kes ind.

Men hvis de nu al­le­re­de er her?

» Ja, så har vi et pro­blem. Men vi skal ta­ge dis­kus­sio­nen og ud­for­dre dem i det åb­ne rum. Det gæl­der f. eks. Hizb utTa­hrir, som jeg har ud­for­dret på ar­gu­men­tets magt. Jeg har og­så væ­ret i de­bat med sa­la­fi sten Ad­nan Av­dic, som blev me­get kendt i valg­kam­pen ved at si­ge ’ til hel­ve­de med grund­loven’ i et in­ter­view. De skal ud­for­dres på de­res man­gel på ar­gu­men­ter. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.