’’

BT - - NYHEDER - In­ger Støj­berg, in­te­gra­tions­mi­ni­ster ( V)

Ydel­ser og op­holds­vil­kår har en be­ty dning for, hvil­ket land folk ta­ger til. Der må væ­re en grund til, at der er så man­ge asylan­sø­ge­re, der sø­ger til Dan­mark

Men hvad hjæl­per det? Du hav­de selv en vold­som de­bat med Ad­nan for to år si­den, og det vir­ker ik­ke som om, det har haft no­gen eff ekt?

» Nej, men man skal og­så tur­de stille krav til folk. Med asyl­for­sla­get læg­ger vi op til at gi­ve en ge­vinst for at læ­re dansk. «

Men Ad­nan kan da godt ta­le dansk?

» Ja, det kan han ( her løft er Støj­berg øjen­bry­ne­ne og sva­rer med et skævt smil, red.), men som Mansour ( idømt fi re års fængsel for ter­r­ortrus- ler, red.), der kun vil til­ta­les på ara­bi­sk. Jeg kan godt af­slø­re, at sidst jeg tal­te med Ad­nan Av­dic, var han ik­ke på ar­bejds­mar­ke­det. Det kun­ne jo godt væ­re, at han vil ha­ve rig­tig godt af at kom­me ud at få nog­le dan­ske kol­le­ga­er. «

Tror, hvor an­dre tviv­ler

In­ger Støj­berg me­ner, at in­te­gra­tio­nen skal for­bed­res ved at pres­se fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re ud på ar­bejds­mar­ke­det. Ud­over at sæn­ke de­res kon­tant­hjælp til SU- ni­veau vil der bli­ve ind­ført et kon- tant­hjælpsloft , og så vil hun ge­nind­fø­re 225 ti­mers- reg­len.

Reg­len om at le­ve­re 225 ti­mer om året på ar­bejds­mar­ke­det for at få kon­tant­hjælp ind­før­te hun selv, da hun sad som be­skæft igel­ses­mi­ni­ster. Den tid­li­ge­re re­ge­ring af­skaf­fe­de reg­len, men nu vil Støj­berg alt­så genop­li­ve den, for » det er ude på ar­bejds­mar­ke­det, at folk får Dan­mark ind un­der hu­den « .

Så når du si­ger, at du vil gå hånd­fast til værks, hvor­dan skal vi så for­stå det?

» Jeg si­ger ik­ke, at der vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.