Op­gør med ’ sut­sko- om­rå­der’

BT - - NYHEDER -

In­ge­li­se Skryd­strup

I n t e gr a t i ons­mi­nis t e r In­ger Støj­berg ( V) vil be­nyt­te sig af, at hun bå­de er in­te­gra­tions­mi­ni­ster og bo­lig­mi­ni­ster. » Jeg vil ger­ne gø­re no­get ved ghet­topro­ble­mer­ne. Jeg var på et tids­punkt på be­søg ude i Væ­re­bro­par­ken i Gladsaxe, hvor nog­le af sags­be­hand­ler­ne kald­te det et ’ sut­sko- om­rå­de’. Med det men­te de, at man kun­ne leve he­le sit liv med at hand­le og al­ting i sut­sko in­den for ram­men af ghet­to­en. Det er fak­tisk rig­tig skidt, og det bli­ver vi nødt til at gø­re op med. Folk skal ud af ghet­to­en og ud i det om­kring­lig­gen­de sam­fund. De skal ud at se og mær­ke det sam­fund, de er fl yt­tet til, « si­ger In­ger Støj­berg.

Hvis no­gen hav­de for­ven­tet, at hard­li­ne­ren Støj­berg ( V) vil­le an­læg­ge en me­re ba­lan­ce­ret to­ne i ud­læn­din­ge­de­bat­ten, når hun blev mi­ni­ster, kan de godt tro om igen. Hun har al­le­re­de skaf- fet fl er­tal for en asyl­re­form, og hun ser kun pro­ble­mer i, at der er folk i Dan­mark, der vok­ser op i pa­ral­lel­sam­fund.

» Der er man­ge af dem, der ik­ke kan ta­le dansk og man kan spør­ge sig selv, hvad det er for en op­vækst, de gi­ver de­res børn? De del­ta­ger i for­e­nings­li­vet, men kun i den so­ma­li­ske, tyr­ki­ske el­ler paki­stan­ske fore­ning. Bør­ne­ne bli­ver født og vok­ser op med for­æl­dre, der er uden kend­skab til al­min­de­lig skik og brug i Dan­mark. Det ska­ber kun mod­stand, når vi skal hjæl­pe bør­ne­ne vi­de­re i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met. «

Fo­re­lø­big fo­re­slår hun en bonus på 1.500 kr om må­ne­den til de fl ygt­nin­ge, der læ­rer dansk, men el­lers er det så som så med kon­kre­te for­slag.

» Vi kom­mer til at kig­ge på ghet­to­om­rå­der­ne igen, men jeg har ik­ke et fast bud. Hvis jeg var kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem, så vil­le jeg føl­ge ud­vik­lin­gen nø­je og gri­be ind hur­tigt, hvis der f. eks. be­gyn­der at væ­re 25- 30 pct. tospro­ge­de ele­ver i sko­ler­ne « , si­ger In­ger Støj­berg.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) kal­der ind­van­drerghet­to­er­ne for ’ sut­sko- om­rå­der’. Her le­ger nog­le børn på en le­ge­plads i Volls­mo­se. Ar­kiv­fo­to: Kri­sti­an Sæ­derup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.