Mary og Fre­de­rik i au­stralsk tv- se­rie

Au­stralsk tv- sta­tion vil la­ve en mi­ni­se­rie om det dan­ske kron­prin­s­par

BT - - NYHEDER -

I Au­stra­li­en er de ef­ter si­gen­de me­get stol­te af den tid­li­ge­re helt al­min­de­li­ge au­stral­ske pi­ge Mary Do­nald­son, som nu bed­re er kendt som kron­prin­ses­se Mary. Så stol­te, at der nu bli­ver la­vet en mi­ni­se­rie om det dan­ske kron­prin­s­par og de­res vej mod kær­lig­hed og kon­ge­ri­ge. Det skri­ver news. com. au.

Den au­stral­ske tv- ka­nal Net­work Ten, som har få­et ide­en til se­ri­en, har net­op fun­det de to sku­e­spil­le­re, der skal spil­le hen­holds­vis kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary.

Det bli­ver den au­stral­ske sku­e­spil­ler Em­ma Ha­milt­on, som mest er kendt for sin rolle i dra­ma­se­ri­en ’ Mr Sel­frid­ge’, der får rol­len som Mary Do­nald­son, mens den newze­aland­ske sku­e­spil­ler Ry­an O’Ka­ne ind­ta­ger rol­len som kron­prins Fre­de­rik.

Tv- se­ri­en får tit­len ’ The Making of a prin­cess’ og er en så­kaldt bio­pic- en mi­ni­se­rie, der er ba­se­ret på vir­ke­li­ge hæn­del­ser, som kom­mer til at ta­ge ud­gangs­punkt i, hvor­dan par­ret mød­te hin­an­den i Syd­ney un­der OL i 2000. For bed­re at kun­ne leve sig ind i rol­ler­ne som fo­rel­sket par, er sku­e­spil­ler­ne iføl­ge AAP be­gyndt at sen­de kær­lig­heds­bre­ve til hin­an­den, li­ge­som Fre­de­rik og Mary an­gi­ve­ligt gjor­de i be­gyn­del­sen af de­res for­hold.

» Det har væ­ret me­get spe­ci­elt. Vi be­slut­te­de, at Ry­an skul­le skri­ve til mig først, og ef­ter et par uger i Lon­don var jeg ba­re så spændt, da bre­vet lå i min po­st­kas­se, « si­ger Em­ma Ha­milt­on iføl­ge news. com. au. Ud­over brevskriv­nin­gen er Ry­an O’Ka­ne be­gyndt at ta­ge dan­skun­der­vis­ning for at væ­re klædt på til op­ga­ven som dansk kron­prins.

Op­ta­gel­ser­ne til se­ri­en be­gyn­der 20. juli. Billeder: Til ven­stre ses sku­e­spil­ler­ne Ry­an O’Ka­ne og Em­ma Ha­milt­on, der skal spil­le Fre­de­rik og Mary som ny­fo­rel­ske­de. Til høj­re Fre­de­rik og Mary som ny­fo­rel­ske­de på hav­nen i Ska­gen i 2003. Be­døm selv lig­he­den. Fo­tos: Net­work Ten/

Jør­gen Jes­sen

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.