Kun få ind­van­dre­re er klar til et job

BT - - NYHEDER - Mor­ten Jas­per mja@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Fo­to: Scan­pix

JOB­PA­RAT­HED

Kun syv ud af 100 ind­van­dre­re på kon­tant­hjælp i Dan­mark vur­de­res at væ­re ’ job­pa­ra­te’, hvil­ket vil si­ge, at de iføl­ge kom­mu­nen er i stand til at ta­ge et ar­bej­de.

Det skri­ver Søn­dags­a­vi­sen. Der er ta­le om en op­gø­rel­se, som Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et har ud­ar­bej­det til Fol­ke­tin­gets ud­valg for ud­læn­din­ge og in­te­gra­tion. Til sam­men­lig­ning er næ­sten hver fjer­de af al­le her­bo­en­de per­so­ner på kon­tant­hjælp klar til at gå i ar­bej­de.

Be­hø­ver ik­ke at ta­le dansk

Alt for man­ge ind­van­dre­re vur­de­res fejl­ag­tigt til ik­ke at kun­ne ta­ge ar­bej­de. Så­dan ly­der kri­tik­ken fra er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Er­hverv samt fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning. De op­le­ver, at man­ge sor­te­res fra på grund af dår­li­ge dansk­kund­ska­ber.

» Man kan sag­tens sen­de man­ge ud­læn­din­ge ud i job, selv­om de ik­ke kan dansk. Vi har man­ge ud­læn­din­ge, der kom­mer her­til og ar­bej­der, fra øst­lan­de uden at kun­ne sproget, « si­ger Sti­ne Pil­e­gaard Jes­per­sen, un­der­di­rek­tør i Dansk Er­hverv.

Hun kri­ti­se­rer des­u­den, at ind­van­dre­re i ste­det for at kom­me i ar­bej­de par­ke­res på et tre­årigt in­te­gra­tions­for­løb langt fra ar­bejds­mar­ke­det.

Men det er ik­ke ri­me­ligt at si­ge, me­ner chef­kon­su­lent Bir­ger Mor­ten­sen fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning.

» Det er sandt, at vi har for­løb på op til tre år. Men det in­klu­de­rer virk­som­heds­prak­tik og kon­takt til job­mar­ke­det, « si­ger Bir­ger Mor­ten­sen.

Syv ud af 100 ind­van­dre­re på kon­tant­hjælp vur­de­res job­pa­ra­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.