Hjer­te­pa­tien­ter fø­ler sig pres­set

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Claus Bech

SY­GE­DAG­PEN­GE

En ny un­der­sø­gel­se fra Hjer­te­for­e­nin­gen vi­ser, at man­ge hjer­te­pa­tien­ter fø­ler sig pres­set til hur­tigt at ven­de tilbage til job­bet, en­ten af che­fen el­ler job­cen­tret.

Det skri­ver Avi­sen. dk. Iføl­ge un­der­sø­gel­sen bli­ver 80 pro­cent af hjer­te­pa­tien­ter i ar­bej­de sy­ge­meldt, og hver fjer­de af dem fø­ler sig pres­set til at ven­de tilbage til ar­bejds­mar­ke­det hur­tigst mu­ligt.

År­sa­gen skal fin­des i den hal­ve­re­de sy­ge­dag­pen­ge­pe­ri­o­de, som for man­ge al­vor­ligt sy­ge pa­tien­ter kan væ­ret svær at hol­de sig in­den­for. Iføl­ge fore­byg­gel­ses­che­fen i Hjer­te­for­e­nin­gen ta­ger det nem­lig lang tid at kom­me sig over en al­vor­lig syg­dom.

» Det er me­get uhel­digt, når pa­tien­ter­ne har brug for tid til at kom­me sig ef­ter en liv­stru­en­de syg­dom. I vær­ste fald fø­rer det til nye hjer­te­til­fæl­de og ge­nind­læg­gel­ser. Der­for er det så vig­tigt, hvor­dan man le­ver med sin syg­dom. Men so­ci­al­rå­d­gi­ver­ne på vo­res rå­d­giv­ning­s­te­le­fo­ner for­tæl­ler, hvor­dan for­kor­tel­sen af sy­ge­dag­pen­ge­pe­ri­o­den fra 52 til nu kun 22 uger gør folk ek­stra stres­se­de, « si­ger Mor­ten Ør­stedRas­mus­sen til Avi­sen. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.