’’

BT - - NYHEDER -

Selv­om man er fy­sisk ak­tiv mindst 30 mi­nut­ter om da­gen, så er der al­li­ge­vel en hel­breds­ri­si­ko, hvis man sid­der ned re­sten af ti­den, Der­for skal man sør­ge for at hol­de små ak­ti­ve pau­ser i lø­bet af da­gen

Kri­sti­an Over­gaard, lek­tor ved In­sti­tut for fol­kes­und­hed, Aar­hus Uni­ver­si­tet

Når det er en god idé at rej­se sig op i lø­bet af da­gen, f. eks. for at hen­te kaf­fe, ko­pi­e­re el­ler prin­te i et an­det rum, er den pri­mæ­re år­sag, at man på sigt und­går livs­stils­syg­dom­me som f. eks. hjer­te­kar- syg­dom, kræft og ty­pe 2- di­a­be­tes. se om stil­lesid­den­de ad­færd i Dan­mark, ud­dy­ber, hvor­for syg­dom­me­ne op­står:

» Vi ved fra en ræk­ke stu­di­er, at lang­va­rig sid­destil­len­de ad­færd kan svæk­ke krop­pens mus­k­ler, knog­ler og kredsløb, så det bli­ver svært at op­ret­hol­de et sundt stof­skif­te. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.