FAKTA: SÅ ME­GET SID­DER VI NED

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Tekst: Heidi Pe­der­sen

40 pct. af de dan­ske­re, der er på ar­bejds­mar­ke­det, har et stil­lesid­den­de ar­bej­de.

Voks­ne ser i gen­nem­snit me­re end tre ti­mers tv om da­gen. Børn ser ca. 2 ti­mer.

Du le­ver 4,5 år læn­ge­re, hvis du er ak­tiv i din fri­tid.

Sid­der man for me­get i fast­lå­ste stil­lin­ger, kan man ri­si­ke­re dår­lig blodcir­ku­la­tion, der gi­ver smer­ter i ben og fød­der. Men det kan og­så fø­re til hæ­vel­se af an­k­ler, læg­ge el­ler fød­der. I vær­ste fald øger det ri­si­ko­en for blod­prop­per. For me­get sid­de­tid øger ri­si­ko­en for nak­keog læn­des­mer­ter, der of­te fø­rer ho­ved­pi­ne med sig.

Sid el­ler stå med rank ryg. Læg beg­ge hæn­der på hver sin si­de af nak­ken, hvor den græn­ser til skul­dre­ne. Hold hæn­der­ne uden at tryk­ke. Luk øj­ne­ne og træk vej­ret tre gan­ge. Mærk kon­tak­ten mel­lem hæn­der og nak­ke.

Bøj ho­ve­d­et bag­ud og tryk fast om­kring mus­k­ler­ne på beg­ge si­der af nak­ken med fin­gre­ne. Hvis du ik­ke kan gri­be om no­gen de­le af mus­k­ler­ne, tryk­ker du ba­re hånd­fla­der­ne mod mus­k­ler­ne så me­get, du kan.

Rul lang­somt ho­ve­d­et fremad på en udån­ding og hold sam­ti­dig fat om­kring mus­k­ler­ne. Bøj ho­ve­d­et fremad, så me­get du kan og hold fast om mus­k­ler­ne. Hold fast, tæl til ti og træk vej­ret dybt.

Løft ho­ve­d­et til op­rejst po­si­tion. Gen­tag trin to og tre to gan­ge. Løft ho­ve­d­et og ret dig op mel­lem hver se­kvens. Af­slut ved at pla­ce­re hånd­fla­der­ne på beg­ge si­der af nak­ken og træk vej­ret dybt. De man­ge ti­mer på kon­tor­sto­len kan øge ri­si­ko­en for hjer­te- kar­syg­dom og ty­pe 2di­a­be­tes – og­så selv­om du mo­tio­ne­rer den an­be­fa­le­de hal­ve ti­me dag­ligt. Når du sid­der stille, fal­der mus­k­ler­nes ev­ne til at op­ta­ge og om­sæt­te suk­ker og fedt. Over­skud­det en­der i fedt­de­po­ter­ne på ma­ven, som be­la­ster di­ne or­ga­ner. Sam­ti­dig ty­der un­der­sø­gel­ser på, at store mæng­der sid­destil­len­de ad­færd kan øge ri­si­ko­en for tarm­kræft. Pres­set øges på di­ne dis­kus ( brusk­ski­ver, der sid­der mel­lem rygsøj­lens knog­ler, red.), når du sid­der ned. Det kan på sigt gi­ve store smer­ter i ryg­gen. Sæt dig på en stol og kryds ar­me­ne for­an krop­pen. Læg væg­ten på be­ne­ne og læn dig for­over, imens du rej­ser dig op. Skyd num­sen bag­ud og sæt dig lang­somt ned igen ved hjælp af di­ne lår­mus­k­ler. Gen­tag øvel­sen mel­lem ot­te til 12 gan­ge. Øvel­sen er især god for di­ne knæ­led, bal­der og lår. Rejs dig op og gå rundt, når du ta­ler i te­le­fon. Brug hæ­ve- sæn­ke­bord. Skift mel­lem at stå og sid­de, når du bru­ger din com­pu­ter. Ved at stå op re­du­ce­rer du pres­set på di­ne dis­kus ( brusk­ski­ver, der sid­der mel­lem rygsøj­lens knog­ler, red.) Sam­ti­dig øger du blodcir­ku­la­tio­nen, så du und­går væ­ske­an­sam­ling i be­ne­ne. Stå op i mindst fem mi­nut­ter hver ti­me. Det kræ­ver to til tre gan­ge me­re ener­gi at stå i for­hold til at sid­de ned, og det fore­byg­ger ondt i ryg­gen, som kan hæm­me di­ne mo­tions­ud­fol­del­ser og der­med ska­de dit hjer­te. Gå over til di­ne kol­le­ga­er i ste­det for at sen­de en mail. Ar­ran­ger ’ walk and talk’ mø­der, når der skal brain­stormes. Øget fy­sisk ak­ti­vi­tet kan gi­ve fle­re ide­er. Tag trap­pen i ste­det for ele­va­to­ren Sørg f. eks. for at din prin­ter er så langt væk fra din com­pu­ter, at du skal be­væ­ge dig hen til den for at hen­te print. Få en stol, der ik­ke har hjul. Så er du tvun­get til at rej­se dig, hvis du f. eks. skal hen­te no­get i ska­bet bag dig. Hvis mu­ligt - ta­ge cyk­len frem for bi­len til og fra ar­bej­de. Gå en tur i frokost­pau­sen, en­ten med en sandwich i hån­den, el­ler når du har spist. Udfordr di­ne ar­bejds­kol­le­ga­er el­ler din fa­mi­lie med en skridt­tæl­ler­kon­kur­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.