De før­ste pa­tien­te

10 sy­ge­hus- pa­tien­ter er som de før­ste ble­vet af­kræ­vet et ge­byr på 250 kr. for at væ­re ude­ble­vet fra en af­ta­le på Re­gions­ho­spi­ta­let Vi­borg

BT - - NYHEDER - Flem­m­ing Ste­en Pe­der­sen step@ ber­ling­s­ke. dk

STRAF

Du duk­ke­de ik­ke op, og du meld­te hel­ler ik­ke af­bud. Der­for sen­der vi dig det­te giro­kort med krav om, at du be­ta­ler os 250 kr., for­di du er ude­ble­vet fra af­ta­len på ho­spi­ta­let.

Dén besked har en ræk­ke midtjy­ske sy­ge­hus­pa­tien­ter nu som de før­ste her­hjem­me få­et, ef­ter at de er ble­vet væk fra en af­ta­le på or­to­pæd­kirur­gisk am­bu­la­to­ri­um på Re­gions­ho­spi­ta­let Vi­borg.

Pjæk­kebø­de­r­ne er en del af et om­stridt forsk­nings­pro­jekt, som skal væ­re med til at af­kla­re, om ge­by­rer og trus­len om at bli­ve ramt på pen­ge­pun­gen kan væ­re med til at re­du­ce­re og ger­ne helt fjer­ne et sti­gen­de pro­blem med pa- tien­ter, som ude­bli­ver fra un­der­sø­gel­ser og be­hand­lin­ger på lan­dets sy­ge­hu­se. For­ven­ter ik­ke man­ge bø­der Si­den april har 400- 500 pa­tien­ter på am­bu­la­to­ri­et i Vi­borg – sam­men med de­res ind­kal­del­se til be­hand­ling – få­et til­sendt et så­kaldt ge­byr­bi­lag, hvor de ori­en­te­res om, at de vil bli­ve af­kræ­vet et ge­byr, hvis de bli­ver væk fra de­res tid uden at mel­de af­bud. Ca. 10 af pa­tien­ter­ne er ude­ble­vet al­li­ge­vel, og de har nu få­et præ­sen­te­ret en opkræv­ning på 250 kr., op­ly­ser ad­mi­ni­stra­tio­nen i Re­gion Midtjylland til Ber­ling­s­ke.

» Min for­vent­ning er nu, at vi ik­ke kom­mer til at ud­skri­ve ret man­ge bø­der. Jeg tror, at det vil ha­ve en præ­ven­tiv ef­fekt, at vi har sat gang i pro­jek­tet, og at folk vil væ­re me­re op­mærk­som­me på, at det er vig­tigt at mel­de af­bud, « si­ger for­man­den for ho­spi­tals­ud­val­get i Re­gion Midtjylland, An­ders Küh­nau ( S).

Forsk­nings­pro­jek­tet kom­mer, ef­ter at skif­ten­de re­ge­rin­ger gen­nem fle­re år har pres­set på for at skri­de hårdt ind over for ude­bli­vel­ser­ne, som vur­de­res at væ­re et stort spild af kost­ba­re res­sour­cer i sund­heds­væ­se­net. Der har dog og­så væ­ret kraftig mod­stand mod bø­de­tan­ke­gan­gen, og er­fa­rin­ger­ne fra Re­gion Midtjylland skal væ­re med til at af­gø­re, om ge­by­rer­ne skal ind­fø­res bredt i sy­ge­hus­væ­se­net på land­s­plan, el­ler om ide­en eve­nu­elt helt skal skrot­tes.

Kon­trol­grup­pe slip­per

MANDAG 6. JULI 2015 Me­nin­gen er, at forsk­nings­pro­jek­tet skal kø­re til ud­gan­gen af 2017. Det om­fat­ter to af­de­lin­ger på ho­spi­ta­ler i Re- gion Midtjylland, og kon­kret er det så­dan skru­et sam­men, at halv­de­len af pa­tien­ter­ne på am­bu­la­to­ri­et i Vi­borg vil få til­sendt et ge­byr­bi­lag og ef­ter­føl­gen­de vil kun­ne få en op-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.