Er har få­et pjæk­kebø­der

BT - - NYHEDER -

MANDAG 6. JULI 2015 pe, som hver­ken vil mod­ta­ge ge­byr­bi­la­get el­ler ri­si­ke­re at få en bø­de. Den an­den af­de­ling i pro­jek­tet er ra­di­o­lo­gisk af­snit ved Re­gions­ho­spi­ta­let Sil­ke­borg.

En so­ci­al slag­si­de

Skep­sis­sen mod ge­by­rer­ne er bl. a. gå­et på, at ord­nin­gen vil få so­ci­al slag­si­de og især ram­me ud­sat­te pa­tien­ter. Blandt an­det har der væ­ret store pro­ble­mer med ude­bli­vel­ser på nog­le am­bu­la­to­ri­er for di­a­be­tes­pa­tien­ter, hvor en stor an­del hen­vi­ses igen og igen fra de­res prak­ti­se­ren­de læ­ge, ef­ter at de tid­li­ge­re er ude­ble­vet fra be­hand­lin­gen. I Di­a­be­tes­for­e­nin­gen er der dog for­stå­el­se for, at po­li­ti­ke­re øn­sker at af­prø­ve bru­gen af ge­by­rer.

» Hvis folk ik­ke mø­der op, så ta­ger de plad­ser­ne fra nog­le an­dre. Det får den so­li­da­ri­tet, man skal vi­se i for­hold til det sam­le­de sund­heds­væ­sen, til at skri­de, og der­for tror vi på, at ge­by­rer­ne kan ha­ve en op­dra­gen­de ef­fekt, « si­ger di­rek­tør Hen­rik Ne­der­gaard.

Han hen­vi­ser til, at an­tal­let af di­a­be­tes­pa­tien­ter ven­tes at bli­ve for­doblet i de kom­men- de ti år og vil run­de 600.000 i 2025. Der­for er det vig­tigt, at be­hand­lings­ka­pa­ci­te­ten ud­nyt­tes fuldt ud.

Han me­ner dog og­så, at man bør ta­ge hen­syn til folks øko­no­mi, så min­dre­be­mid­le­de ik­ke skal be­ta­le så me­get i ge­byr som me­re vel­b­jær­ge­de dan­ske­re, li­ge­som det er til­fæl­det med f. eks. bø­der for bil­kør­sel i al­ko­hol­på­vir­ket til­stand.

UDE­BLI­VEL­SER

Det har

Omvendt

af­ly­ser sy­ge­hu­se­ne i gen­nem­snit ca. én pct. af de plan­lag­te ope­ra­tio­ner – i nog­le om­rå­der af lan­det når tal­let dog op på to- tre pct. på grund af aku­t­te pa­tien­ter el­ler syg­dom blandt per­so­na­let.

I 2011

vi­ste en op­gø­rel­se, at der i lø­bet af et år blev aflyst knap 7.200 ope­ra­tio­ner, for­di pa­tien­ter­ne ude­blev.

tid­li­ge­re væ­ret skøn­net, at pa­tien­ter­ne ude­bli­ver fra i gen­nem­snit fi­re pct. af de am­bu­lan­te be­hand­lin­ger og ca. én pct. af de plan­lag­te ope­ra­tio­ner med ind­læg­gel­se. » Hvis folk ik­ke mø­der op, så ta­ger de plad­ser­ne fra nog­le an­dre. Det får den so­li­da­ri­tet, man skal vi­se i for­hold til det sam­le­de sund­heds­væ­sen, til at skri­de, og der­for tror vi på, at ge­by­rer­ne kan ha­ve en op­dra­gen­de ef­fekt, « si­ger di­rek­tør i Di­a­be­tes­for­e­nin­gen Hen­rik Ne­der­gaard. Modelfoto: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.