Kul­tur Der­for sat­ser festi­val

Med Paul McCart­ney på pro­gram­met lok­ke­de Roskil­de Festi­va­len for fj er­de år i træk ge­ne­ra­tion eft er­løn til. Her er seks grun­de

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

KOM­MEN­TAR

Un­der koncerten med Paul McCart­ney lør­dag på Roskil­de Festi­val hør­te jeg en fyr brok­ke sig til sin kæ­re­ste. Det var, mens sce­ne­ly­den sta­dig var alt for lav.

» Det her har jo ik­ke en skid med mu­sik at gø­re. Gam­le men­ne­sker overalt, fol­ke­ligt, christ, et cir­kus. « Kæ­re­sten ae­de ham i hip­ster­skæg­get og over­tal­te ham til at bli­ve. Det er så­dan no­get, kvin­der kan. Hun vil­le hø­re ’ All My Loving’.

Han og al­le an­dre må til at væn­ne sig til det. Smat­ten smells li­ke mid­le­a­ged spi­rit. Og det vil ba­re fort­sæt­te. Uan­set om Roskil­de Festi­val kan fi nde et sam­len­de navn i sam­me ka­te­go­ri som Sir Paul, hen­ven­der den og al­le an­dre main­stream- festi­va­ler sig i dag til tre ge­ne­ra­tio­ner. Det er ud­reg­net, at gen­nem­snitsal­de­ren på festi­va­ler i Eng­land er ste­get fra 26 til 33 på 3- 4 år. Det er for­ment­lig det sam­me i Dan­mark. Ro­ck’n’roll will ne­ver die Den mest ba­na­le år­sag. Det er 60 år si­den, El­vis ind­spil­le­de sin før­ste pla­de. Ge­ne­ra­tion ro­ck’n’roll om­fat­ter men­ne­sker i en al­der fra 8 til 80. Plus60 har fl ere pen­ge end no­gen­sin­de, de har in­gen for­plig­tel­ser, de er vok­set op med fø­lel­sen/ il­lu­sio­nen ( vælg selv) af/ om evig ung­dom, og ser ik­ke sig selv som gam­le. Har al­ler­højst er­kendt, at der nok bør fe­stes lidt min­dre hårdt. Der­for lok­ker Roskil­de med Sir Paul, Smuk­fest med Ni­le Rod­gers, Nort­hsi­de med Grace Jones og Wu Tang Clan, Tin­der­box med Pro­di­gy. For­skel­len på nu og tid­li­ge­re er, at festi­va­ler­ne har stør­re bud­get­ter og kan lok­ke med stør­re iko­ner. Mu­si­ker­ne har brug for festi­va­ler­ne. Sid­ste år blev der iføl­ge Vi­sit Den­mark af­vik­let 170 festi­va­ler i Dan­mark, her­af 110 mu­sik­festi­va­ler. Me­re end en for­dob­ling på 15 år. Eft er­hån­den som sal­get af den fy­si­ske cd me­re el­ler min­dre er smadret af strea­m­ing, er der langt fær­re pen­ge i mu­siksalg end no­gen­sin­de - for mu­si­ker­ne. Kunst­ne­re kan mak­si­malt tje­ne 10 pct. af net­to­over­skud­det på et i for­vej­en ik­ke ek­si­ste­ren­de mu­siksalg. Der­i­mod kan de tje­ne op til 90 pct. af bil­letsal­get. En mu­si­ker for­tal­te for­le­den, at han tje­ner li­ge så me­get på en kon­cert på f. eks. Jel­ling Festi­val, som han og hans grup­pe har tjent på det se­ne­ste al­bum. I dag er der fi re ge­ne­ra­tio­ner mu­si­ke­re, der slås om det sam­me mar­ked. Den ene­ste ud­vik­lings­mu­lig­hed lig­ger i at lok­ke fl ere æl­dre ind i bu­tik­ken. De un­ge kom­mer i for­vej­en. Mu­sik­kul­tu­ren er i for­an­dring. Folk, der som over­teg­ne­de er vok­set op i vi­nylal­de­ren, kan dis­ku­te­re med sig selv, om det num­mer, man hø­rer, er fra det ene el­ler an­det al­bum. På­stand: uen­de­lig få i play­lis­te­ge­ne­ra­tio­nen, der så Ni­cki Mi­naj spil­le næ­sten sam­ti­dig med Sir Paul, har sam­me over­vej­el­ser. Ci­te­rer igen: » Gu’ fan­den er det fedt at spil­le for folk, man ved ken­der vo­res mu­sik, for­di de har sid­det og nær­lyt­tet vo­res al­bum med num­re­ne i den rig­ti­ge ræk­ke­føl­ge, og som ik­ke kun kom­mer for at hø­re en juke­boks. Det kan jeg ik­ke leve af, men for­nem­mel­sen er god. « Festi­va­ler­ne gør sig lækre Det dan­ske kon­cert­mar­ked er en mil­li­ar­din­du­stri. En ny Ram­bøll- rap­port vi­ser, at dan­ske kon­certa­re­na­er i 2014 om­sat­te for næ­sten fi re mia. kr. Halv­de­len af den om­sæt­ning skyl­des salg af mad, drik­ke­va­rer mm. I takt med at festi­va­ler­ne får et sta­dig me­re kræ­sent pu­bli­kum, op­gra­de­rer de med bed­re mad, bed­re drik­ke­va­rer, bed­re ba­de- og toilet­for­hold, bed­re lo­gi­stik. Der op­står fl ere og fl ere stam­me­festi­va­ler. Det gi­ver en god for­nem­mel­se at væ­re med­lem af en ’ stam­me’. I takt med at Roskil­de, nu Tin­der­box og de fl este min­dre festi­va­ler er ble­vet me­re main­stream, er der op­stå­et spe­ci­al­festi­va­ler. Spot i Aar­hus er ble­vet stor, til dels Di­stor­tion, der dog eft er­hån­den har mi­stet no­get af sin eks­klu­si­vi­tet, Co­pen­hell, hip­ster­festi­va­ler­ne Trai­ler­park og Vangu­ard. Hvor der med Bun­ny Wai­ler og ver­dens før­ste rap­grup­pe Su­gar Hill Gang på pro­gram­met i år er ga­ran­ti for grå stænk. Det stil­ler stør­re krav til main­stream­festi­va­ler­ne. Der vil bli­ve ved med at væ­re iko­ner - og æl­dre fans. Om 10- 15 år vil Ma­don­na, Bon Jovi, U2, Ge­or­ge Mi­cha­el, Cold­play sta­dig tur­ne­re. De­res pu­bli­kum vil li­ge­som dem nær­me sig 60- 70. De vil væ­re for små til sta­dionkon­cer­ter. Voila, Roskil­de.

Paul McCart­ney på Oran­ge Sce­ne lør­dag af­ten. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.