Ler­ne på det grå guld

BT - - KULTUR -

Ba­ris Ci­ti­rik­kaya,

32 år, Aar­hus, stu­de­rer på det jy­ske mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um:

» Det er for fedt. Vej­ret er med os i år, og det er fe­de band, fe­de acts. På Gl­o­ria op­le­ver man no­get, på Oran­ge Sce­ne op­le­ver man no­get helt an­det, og om­me på den an­den si­de på Ava­lons­ce­nen op­le­ver man no­get helt tred­je. Så der er stor di­ver­si­tet, og det er og­så rig­tig fedt. Og men­ne­ske­ne er sø­de, se­je og smi­len­de. «

» Jeg vil gi­ve 10, for der er al­tid plads til for­bed­rin­ger. Jeg er selv boo­k­er og ar­bej­der med mu­si­ke­vents, og jeg op­le­ver og­så, at vi kom­mer til at ud­vik­le på små ting li­ge fra at sam­le skrald til at hen­te de fe­de­ste band. «

1.

2.

Lu­cy Glen­ton,

18 år, København, stu­de­ren­de:

» Der har væ­ret rig­tig god mu­sik, men jeg sy­nes og­så, der har væ­ret en god blan­ding mel­lem det so­ci­a­le og mu­sik­ken.

» Den skal ha­ve 12, sy­nes jeg. Per­son­ligt for mig pas­ser det rig­tig godt den må­de, den er ind­ret­tet på, og de ting, der er. Jeg er her mest for mu­sik­ken, og jeg sy­nes, det er nog­le rig­tig go­de mu­si­ke­re, der har væ­ret i år. «

1.

2.

Li­se Thur­mann,

52 år, Virum, kor­re­spon­dent:

» Jeg sy­nes, den er godt ar­ran­ge­ret, og tin­ge­ne kø­rer ba­re. Jeg sy­nes, det er su­per hyg­ge­ligt. Vi er kom­met her igen­nem man­ge år, og jeg sy­nes, det har væ­ret fedt. Der har og­så væ­ret mu­sik for en­hver smag. «

» Jeg sy­nes, den skal ha­ve 10. Der er god mu­sik, dej­ligt vejr og god stem­ning. «

1.

2.

’ When I’m Sixty­four’ – un­der McCart­neys kon­cert. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.