Stor glæ­de og tungt åg at bæ­re en arv

Chri­sti­an Ahle­feldt- Laur­vig gør sit til, at det lan­geland­ske gods og grev­skab Tra­nekær kom­mer so­lidt og sty rket gen­nem de næ­ste år­ti­er

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

» Jeg er 13. ge­ne­ra­tion på Tra­nekær Slot. Med en pri­vil­e­ge­ret hver­dag, men i en dag­lig kamp i en bran­che un­der pres. Så det er bå­de en glæ­de og et åg at væ­re en del af så lang en ubrudt linje. Hvem vil væ­re den sid­ste? «

Med den­ne suk­ken­de og spør­gen­de kon­sta­te­ring frem­ma­ner den lan­geland­ske god­se­jer, grev Chri­sti­an Ahle­feldt- Laur­vig for­an sin 50- års­dag i mor­gen frem­tids­ud­sig­ten for slæg­ten på dens fl ot­te, højt­lig­gen­de, ok­se­blod­s­far­ve­de resi­dens.

Den slag­ne vej

Men fo­re­lø­big går det. End­da bed­re end no­gen­lun­de. For han og gre­vin­de Met­te har eft er års slid og slæb og me­gen in­nova­tion få­et bund un­der øko­no­mi og re­stau­re­ring og sam­ti­dig op­byg­get et rigt fa­mi­li­e­liv med fæl­les barn i en sam­men­bragt bør­ne­fl ok på seks. Plus to ple­jebørn.

Grev Chri­sti­an var kun 30, da han over­tog drift en eft er sin far, lens­gre­ve Pre­ben, og fl yt­te­de ind på avls­går­den. Slot­tet var le­jet ud, og der skul­le tæn­kes al­ter­na­tivt, når ik­ke en­gang god­sets land­brug og sko­ve kun­ne skaff e pen­ge til ved­li­ge­hol­del­sen.

Her be­gynd­te mand­doms­ger­nin­gen, ba­se­ret på den klas­si­ske ud­dan­nel­se for ade­lens un­ge søn­ner: Her­lufsholm, of­fi cer i Liv­gar­den, skole på Kor­inth og Næs­gaard samt prak­tisk er­fa­ring i ind- og ud­land.

Han tog gum­mi­støv­ler og ar­bejds­hand­sker på og sty­re­de med kløgt selv drift en på de knap 2.000 eje­de og for­pag­te­de hekta­rer, af­veks­len- de med man­ge ti­mer på god­s­kon­to­ret og for­hand­ling med myn­dig­he­der. Vel var han ade­lig, men som de se­ne­ste ge­ne­ra­tio­ner har sagt på Tra­nekær: ’ Ade­li­ges ene­ste pri­vil­e­gi­um i dag er, at man ken­der sin slægt og hi­sto­rie år­hund­re­der tilbage. Det kræ­ver, at man op­fø­rer sig or­dent­ligt og helst lidt bed­re end de fl este.’

Og det gør grev Chri­sti­an vir­ke­lig, ly­der ry­et bå­de på øen og ude­nøs. Med et rum­me­ligt sind ind­gås kun aft aler med win- win ind­hold, god­sets folk er ME­D­ar­bej­de­re og gæst­fri­he­den navn­kun­dig, si­ges det.

Ven med prin­ser­ne

Ven­ne­kred­sen om­fat­ter og­så fra de helt un­ge år kron­prins Fre­de­rik og prins Joachim, hvis søn prins Fe­lix han stod fad­der til i Mø­geltøn­der Kir­ke.

Med gre­vin­de Mettes ind- træ­den på slot­tet for en halv snes år si­den blev der med gen­si­dig in­spira­tion vir­ke­lig tænkt al­ter­na­tivt.

Nye ti­der – nye idéer

De var ble­vet kæ­re­ster eft er en nytårs­fest hos fæl­les ven­ner, men hav­de kendt hin­an­den fra barn­domsår­e­ne, for­di for­æl­dre­ne på Ler­chen­borg og Tra­nekær om­gik­kes.

Slot­tet er ble­vet gen­nem­re­stau­re­ret, fa­mi­li­en er igen ryk­ket ind, snart og­så god­s­kon­to­ret, så det at­ter er en en­hed. Og så er slot­tet med løft fra Re­al­da­nia ble­vet til et eks­klu­sivt mø­de­sted.

» Med fl ot­te væ­rel­ser med bad og kon­fe­ren­ce­fa­ci­li­te­ter, hvor se­ri­ø­se virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner kan bli­ve ser­vi­ce­ret – ger­ne til tys- tys mø­der, for slot­tets tre me­ter tyk­ke mu­re kan hol­de på hem­me­lig­he­der. «

Gre­ve­par­ret ta­ger imod, gæ­ster­ne får ud­søgt mad, ser­ve­ret på kon­ge­ligt po­r­ce­læn med be­stik af sølv og glas af krystal for at un­der­stre­ge den hi­sto­ri­ske luksus, Tra­nekær Slot kan vi­de­re­gi­ve.

Og der fa­bri­ke­res kir­se­bær­vin og me­get me­re. Der er og­så rol­len som fa­mi­lie­far.

» Jeg læg­ger me­gen vægt på at væ­re nær­væ­ren­de i den del af slot­tet, hvor vi bor, og ny­der samvæ­ret med de hjem­me­bo­en­de børn. «

Som ud­dan­net of­fi cer læ­rer han dem kær­lig­hed, ret og pligt.

» Kni­ber det med di­sci­pli­nen, har jeg det fryg­te­li­ge mid­del: Ind­dra­gel­se af lør­dags­slik­ket! Dét vir­ker. «

Fød­sels­da­gen hol­des pri­vat i slæg­tens tegn. Men det er hver­dag igen i de to kom­men­de uger. Da åb­nes Tra­nekær Slots pragt for off ent­lig­he­den. Der ta­ges en­tré – god­set skal jo over­le­ve.

Grev Chri­sti­an Ahle­feldt- Laur­vig, som er er 13. ge­ne­ra­tion på Tra­nekær Slot, fyl­der i mor­gen 50 år. Her ses slot­tet og ham sam­men med hu­stru­en gre­vin­de Met­te til prins Joachim og Ma­rie Ca­val­li­ers bryl­lup i 2008 i Mø­geltøn­der. Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen, Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen og Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.