JO­HN OG PAUL MØ­DER HIN­AN­DEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 58 år si­den 1957:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Hvis du på no­gen må­de fø­ler dig me­re ir­ri­te­ret end sæd­van­ligt, så er det et tegn til, at der er nog­le be­slut­nin­ger, som skal ta­ges af dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du gør dig klar til nye even­ty r i dit liv, des bed­re vil du ha­ve det. Det gam­le skal af­slut­tes, og no­get nyt skal på­be­gyn­des, ger­ne i dag! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er ik­ke al­tid den rig­ti­ge løs­ning at væ­re den fl in­ke og den ra­re. I dag gæl­der det sna­re­re om at sæt­te græn­ser og at si­ge helt fra. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Månen på­vir­ker dit tegn i dag og står sam­ti­dig til krigs­gu­den Mars. Det gi­ver an­led­ning til ir­ri­ta­tion og en me­get kort lun­te. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er sær­lig fo­kus på no­get om­kring øko­no­mi, som kan ud­re­des ved din egen hjælp og ind­sats. Des­u­den er der og­så sa­ger om­kring kær­lig­heds­li­vet. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er som sæd­van­lig prak­tisk og for­nuft ig. I dag må du dog ger­ne la­de det lig­ge og læ­re at slap­pe og væ­re den føl­som­me og mod­ta­gen­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger en del for­vir­ring i luft en, som nok kun kan ud­re­des ved, at du og en be­stemt per­son får sat jer ned og talt det grun­digt igen­nem. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du er klar til at for­ny dig, des me­re vil du mær­ke en ny og stærk ener­gi strøm­me igen­nem dig. Der sker no­get om­kring rej­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

1964:

The Be­at­les an­kom­mer til København. Sam­me år ( 6/ 7) fik spil­le­fil­men ’ A Hard Days Night’ pre­mi­e­re. Fo­to: Scan­pix

192). ( Svær 72). ( Mid­del 13). ( Nem

Jo­hn Len­non og Paul McCart­ney mø­der for før­ste gang hin­an­den. Men først fra 1960 op­træ­der de med grup­pen The Be­at­les på mu­sik­værts­hu­se, bl. a. Star Club i Ham­borg og The Ca­vern i hjem­by­en Liverpool. Før­ste sing­le ’ Love Me Do’ ud­kom­mer i 1962, og gen­nem­brud­det ’ Plea­se Plea­se Me’ i 1963.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.