Val­gren kluk­ke­de - Fuglsang suk­ke­de

Mi­cha­el Val­gren og Tin­koff- Saxo hav­de en frem­ra­gen­de dag i Tour de Fran­ce. Det sam­me kan ik­ke si­ges om Jakob Fuglsangs Asta­na

BT - - SPORTEN - VIN­DER/ TA­BER Las­se Vø­ge Mads Kind­berg lavg@ sporten. dk ni­el@ sporten. dk

Det var godt nok det ty­ske ’ Pe­dal- kraftwerk’ An­dré Greipel ( Lotto- Sou­dal), der kør­te først over mål­stre­gen ved del­ta­et i den hol­land­ske Zélan­de- provins - men ved Tin­koff- Saxo­bus­sen var der mindst li­ge så hef­tig en sej­rs­stem­ning.

Hold­kap­ta­jn Al­ber­to Con­ta­dor, der var kom­met i mål næ­sten halvan­det mi­nut før klas­se­ments­ri­va­ler­ne Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar) og Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na), stod klar med store knus og hig­h­fi­ves til hold­kam­ma­ra­ter­ne, der en ef­ter en kom drys­sen­de i mål. Én af spa­ni­e­rens løjt­nan­ter fik en ek­stra kram­mer.

» Jeg bli­ver nødt til at tak­ke mi­ne hold­kam­me­ra­ter. Ham her især, « sag­de Con­ta­dor og tog fat om nak­ken på au­stral­ske Mi­cha­el Ro­gers, der hav­de ar­bej­det sten­hårdt for at ban­ke så man­ge se­kun­der ind på Con­ta­dors kon­to i for­hold til ri­va­ler­ne.

Et par mi­nut­ter se­ne­re kom Mi­cha­el Val­gren tril­len­de ned til hold­kam­me­ra­ter­ne.

» Det er pis­se­godt, « lød det bram­frit og gri­nen­de fra Saxo- Tin­kof­fs dan­ske Tour- de­butant.

» Det her kan vi væ­re su­per til­fred­se med, og nu ser vi med glæ­de frem mod Mur de Huy i mor­gen ( i dag, red.). Det er en rg­tig led af­slut­ning, men for­hå­bent­lig kan Al­ber­to ta­ge end­nu me­re tid på de nær­me­ste kon­kur­ren­ter. Det kun­ne væ­re rig­tig fedt, « lød det op­ti­mi­stisk fra den blon­de dan­sker.

Tri­ste Asta­na- mi­ner

50 me­ter læn­ge­re ne­de ad vej­en - ved Asta­na- bus­sen - var an­sig­ter­ne an­der­le­des sam­men­bid­te. Jakob Fuglsang, der var kom­met i mål sam­men med uhel­di­ge kap­ta­jn Ni­ba­li, så godt mær­ket ud ef­ter da­gens stra­bad­ser, der var slut­tet med et læn­ge­re og hid­sigt for­føl­gel­ses­løb.

På grund af Co­fi­dis- ryt­te- ren Na­cer Bouhan­nis styrt blev den re­ge­ren­de Tour- me­ster, Ni­ba­li, kørt ag­ter­ud af en min­dre grup­pe, der blandt an­dre tal­te Con­ta­dor og Skys Chris Froo­me. Og så måt­te Asta­na på hårdt ar­bej­de.

» Vi for­søg­te at luk­ke hul­let op til fa­vo­rit­ter­ne. Og vi sad egent­lig for­holds­vis godt i grup­pen, men de for­re­ste kun­ne ik­ke hol­de hjul, og det var der­for, hul­let op­stod, « sag­de Fuglsang, der bar ty­de­li­ge resultater fra lør­da­gens en­kelt­start- styrt - blandt an­det en af­lang hud­af­skrab­ning i an­sig­tet.

Dan­ske­ren valg­te dog - på trods af at Vin­cen­zo Ni­ba­li nu har hen­holds­vis 01,09 og 01,21 mi­nut­ter op til Con­ta- dor og Froo­me - og­så at se på de ly­se si­der af den blæ­sen­de og regn­vejs­pla­ge­de eta­pe.

» Nu må vi se, hvad de næ­ste da­ge brin­ger. Det vig­tig­ste var, at vi kom helskin­det igen­nem, og det gjor­de vi al­le sam­men. Ni­ba­li var li­ge ved at ry­ge med ned, da Bouhan­ni styr­te­de, men han und­gik det hel­dig­vis. I for­hold til be­tyd­nin­gen af tidsta­bet må vi se. Cy­kel­lø­bet er ik­ke slut end­nu, « kon­klu­de­re­de Fuglsang, in­den han sam­men med si­ne skuf­fe­de hold­kam­me­ra­ter tris­se­de ind i den ly­se­blå Asta­na- bus for at sun­de sig.

I dag ven­ter et nyt dra­ma - på Mu­ren i Huy.

Jakob Fuglsang og Mi­cha­el Val­gren var i hver de­res en­de af til­freds­heds­ba­ro­me­te­ret ef­ter gårs­da­gens eta­pe. Fuglsangs Asta­na- hold le­ve­re­de en skidt præ­sta­tion, mens Val­gren ( lil­le fo­to) og Team Tin­koff- Saxo hav­de en god dag i det hol­land­ske blæ­se­vejr. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.