Kom­men­tar De lange kni­ves Tour de Fran­ce

BT - - SPORTEN - Fo­to: Reu­ters/ AFP

CY­KEL­SPORT ER IK­KE ra­ketvi­den­skab. Der er for så vidt ik­ke no­gen grund til at op­hø­je det til tohjulet skak med tak­ti­ske ho­ved­brud og kom­plek­se over­vej­el­ser.

Kon­sta­te­rin­gen blev sat i glas og ram­me, da Al­ber­to Con­ta­dor i 2009 blev ud­sat for et si­de­vind­skup på en højs­let­te uden for Mar­seil­le og end­da måt­te se sin ny­an­kom­ne team- kol­le­ga og Tour- ve­te­ran Lan­ce Arm­strong kø­re væk i sel­skab med en sam­ling gar­ve­de væd­de­lø­be­re, der kun­ne kun­sten at læ­se et cy­kel­løb og afk ode ud­vik­lin­gen i stjå­l­ne øje­bl­lik­ke.

Con­ta­dor mi­ste­de 41 se­kun­der den dag. Ik­ke nok til at ta­be Tour de Fran­ce, men ri­ge­ligt til at fi nde ud af, hvor vig­tigt det er at op­sø­ge hel­det og de helt sær­li­ge om­stæn­dig­he­der, der kan gø­re en ver­den til for­skel. NÅR AL­BER­TO CON­TA­DOR har ud­vik­let sig til at væ­re år­hund­re­dets bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter, skyl­des det ik­ke mindst den smerte­li­ge ’ ju­ste­ring’, han fi k den dag, hvor det i øv­rigt var Bri­an Holms HTC- Co­lum­bia mand­skab, der iværk­sat­te en spek­taku­lær off en­siv for at skil­le fel­tet ad. Og der­for var der be­stemt hel­ler ik­ke no­gen over­ra­skel­se i, at det var den 32- åri­ge spa­ni­er, som på det lum­ske ma­re­ridt mod et vind­blæst og ubarm­hjer­tigt ran­d­om­rå­de i Hol­land fi k no­get nær fuld bonus på an­den­da­gen i Tour de Fran­ce.

Det kræ­ver styr­ke bå­de fy­sisk og men­talt at kø­re en eta­pe som den, der sør­ge­de for at gi­ve Con­ta­dor og Froo­me et uven­tet plus på kon­to­en på eta­pen fra Utrecht til Zelan­de. Det kræ­ver og­så et stærkt hold, der kan skrue far­ten op og ram­me mo­men­tet, hvor si­de­vin­den skæ­rer igen­nem fel- tet og split­ter det ad in­de­fra. Det er fak­tisk et sko­le­ek­sem­pel på, hvor­for cy­kel­sport er en smuk sym­bio­se mel­lem hol­d­ar­bej­de og in­di­vi­du­el bril­li­ans.

Tour de Fran­ce er al­le­re­de nu gå­et ind i en ny fa­se med den ak­tu­el­le stil­ling. Vin­cen­zo Ni­ba­li og ik­ke mindst den co­lom­bi­an­ske for­hånds­fa­vo- rit Nairo Qu­in­ta­na skal i gang med at tæn­ke off en­sivt. Og­så me­re end der lå i kor­te­ne op til en sort søn­dag for den stil­ful­de ita­li­e­ner og kla­tremu­sen fra kaff elan­det. DET BLI­VER LØ­BET ik­ke nød­ven­dig­vis ke­de­ligt af. Tvær­ti­mod. Jeg fø­ler mig sik­ker på, at der vil bli­ve kørt skar­pe­re, me­re nå­des­løst og in­tens net­op for­di om­stæn­dig­he­der­ne dik­te­rer det. Qu­in­ta­na og Ni­ba­li skal an­gri­be og ik­ke for­spil­de en ene­ste mu­lig­hed. Det kan bli­ve al­le­re­de i dag frem mod Mur de Huy, og det vil bli­ve på de bro­sten i Nord­frank­rig, hvor især Ni­ba­li og Jakob Fuglsang sid­ste år gav prø­ver på do­se­rin­gen af kraft , ele­gan­ce og tek­nik, da Asta­na- kap­ta­j­nen grund­lag­de sin Tour- tri­umf.

Fort­sæt­tel­sen bli­ver spæn­den­de at føl­ge. Me­re dy­na­mik og dy­na­mit. Og tak for det, si­ger vi ba­re. Hver­ken Nairo Qu­in­ta­na el­ler Vin­cen­zo Ni­ba­li la­der sig de­mora­li­se­re af et tabt slag, det er to stol­te og in­de­brænd­te gla­di­a­to­rer, som nu hvæs­ser de lange kni­ve. Der er en krig, som skal vin­des. Den er skudt i gang for fuld mu­sik. Vi sprang ou­ver­tu­ren over i al sin sym­fo­ni­ske yn­de. Nu er der pauker og dom­me­dags­bas­u­ner.

Qu­in­ta­na ( tv) og Ni­ba­li er tvun­get i of­fen­si­ven, og det lover godt for un­der­hold­nin­gen og spæn­din­gen i lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.