’’

BT - - SPORTEN - Mark Ca­ven­dish

Må­ske skul­le jeg ba­re ha­ve ven­tet og ha­ve ta­get de an­dres hjul, men det er en ri­si­ka­bel ma­nøv­re. I ste­det kom jeg til at kø­re spur­ten for tre så stær­ke folk som Greipel, Sa­gan og Can­cel­la­ra

» Nog­le im­be­ci­le tror cykling er et com­pu­ter­spil. Pro­ble­met er, at de so­ci­a­le me­di­er og tv er plat­for­me, hvor de kan bli­ve hørt. Jeg fø­ler dybt med To­ny Martin og si­ger til­lyk­ke til An­dré Greipel, « skrev Ca­ven­dish på Twit­ter.

I må­l­om­rå­det her­ske­de der en stem­ning af ud­mat­tel­se og van­tro over he­le kol­bøt­te­for­lø­bet af tu­ren til det hol­land­ske ran­d­om­rå­de.

Den lil­le spa­ni­er Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ryste­de på ho­ve­d­et, da han rul­le­de ind. Ær­ger­lig over at ha­ve smidt 1,24 til Al­ber­to Con­ta­dor og Chris Froo­me på det re­ne.... in­gen­ting. I hvert fald hvis man som Ka­tusha- kap­ta­j­nen reg­ner rap­pe ram­per og bjer­ge som sku­e­plad­sen, hvor et stort eta­pe­løb skal af­gø­res.

Alt gik galt

Nairo Qu­in­ta­na rul­le­de væk og lig­ne­de me­re en druk­net kla­tremus end en kom­men­de Tour- vin­der, selv om an­sig­tet ret be­set var skå­ret i sam­me gå­de­ful­de uaf­læ­se­lig­hed som al­tid.

» Al­le de her styrt i reg­nen var lidt uhel­di­ge for os, men jeg hå­ber at kun­ne vin­de tid tilbage igen, « for­sik­re­de Qu­in­ta­na de til­ste­de­væ­ren­de jour­na­li­ster ved Mo­vistars kon­ge­blå bus.

Den for­sva­ren­de Tour­kon­ge, Vin­cen­zo Ni­ba­li, måt­te san­de, at der er dum­me da­ge, hvor alt går galt; først ved at bli­ve sat tilbage, da den fran­ske vild­mand Na­cer Bouhan­ni styr­te­de i en rund­kør­sel og så si­den, ef­ter en lang og ud­mar­ven­de for­føl­gel­se, at bli­ve ramt af en punk­te­ring 22km fra mål.

Så­dan er cy­kel­løb og­så. Må­ske var det der­for, Astanakol­le­ga Jakob Fuglsang trods mod­gan­gen hav­de over­skud til et af de smil midt i en uheldskvo­te over stan­dard.

Det var ik­ke klo­dens un­der­gang. Men det var en snub­len, der tvin­ger søn­dagsta­ber­ne til at tæn­ke of­fen­sivt og ud af bok­sen. Det er sundt med lidt om­stil­lings­pa­rat­hed. Helt i takt med ti­den. Og det tos­se­de Tour de Fran­ce år­gang 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.