DEN BEL­GI­SKE M

Den bar­ske bak­ke Mur de Huy ven­ter ryt­ter­ne på af­slut­nin­gen af da­gens eta­pe i Tour de Fran­ce, og det kom­mer til at gø­re ondt i be­ne­ne og må­ske og­så klas­se­men­tet

BT - - SPORTEN - DEN FRYG­TE­DE MUR Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk og lavg@ sporten. dk

For bun­den af Mur de Huy slår vej­en til høj­re op ad ga­den Che­min des Cha­pel­les opkaldt ef­ter de syv ka­pel­ler, der pry­der den iko­ni­ske bak­ke. Tour de Fran­ce- ryt­ter­ne gør klogt i at stop­pe op og be­de en bøn, for de kø­rer di­rek­te ind i hel­ve­de.

Tour de Fran­ce har må­ske haft et ry for at væ­re præ­get af for­ud­si­ge­li­ge sprin­te­r­e­ta­per i den før­ste uge af lø­bet, men det har ar­ran­gø­rer­ne la­vet godt og grun­digt om på i ny­e­re tid. Vin­cen­zo Ni­ba­li ved fo­den af stig­nin­gen.

» Det vig­tig­ste på Mur de Huy er li­ge før op­kørs­len. Po­si­tio­nen, som vi har der, er ek­stremt vig­tig - ja nær­mest alt­af­gø­ren­de, « si­ger Jakob Fuglsang.

Fuglsang bli­ver ut­ro­lig vig­tig for Vin­cen­zo Ni­ba­li, der ik­ke har råd til yder­li­ge­re tidstab i det sam­le­de klas­se­ment, hvis han skal gen­vin­de sid­ste års ti­tel i Tour de Fran­ce.

Og­så Mo­vistars Nairo Qu­in­ta­na skal sør­ge for at hol­de sig til ef­ter en skidt an­den­dag, og en af hans vig­tig­ste bo­dygu­ards bli­ver bri­ten Alex Dow­sett.

» Min op­ga­ve bli­ver at hol­de Qu­in­ta­na godt frem­me i fel­tet ved op­kørs­len, så der ik­ke op­står pro­ble­mer for ham, og det sam­me er til­fæl­det for man­ge af de an­dre hold for­an så­dan en op­kør­sel. Der bli­ver vir­ke­lig kamp om det, « si­ger Alex Dow­sett.

Ik­ke for me­get stra­te­gi

Team Skys boss, David Brails­ford, for­ven­ter li­ge­le­des ka­os ved mø­det med ’ ma­re­ridts­mu­ren’, og der­for gæl­der det om, at al­le ryt­ter­ne er våg­ne i ar­bej­det med at be­skyt­te kap­ta­jn Chris Froo­me.

» Men du kan hur­tigt væ­re alt for forsigtig. Hvis du er for stra­te­gisk el­ler prø­ver på et el­ler an­det smart, bli­ver du nemt fan­get, og det kan bli­ve dy­re­bart i det sam­le­de klas­se­ment. Vi skal sør­ge for, at Chris Froo­me sid­der med helt frem­me, « si­ger Brails­ford.

Mur de Huy lig­ger godt til en ryt­ter som Alejan­dro Val­ver­de, der præ­ste­rer for­nemt på kor­te­re - men stej­le - stig­nin­ger. I for­å­ret vandt han Flè­che Wal­lo­ne, og hold­kam­me­ra­ten Alex Dow­sett kan godt se en gen­ta­gel­se af den be­drift.

» Han er su­per godt kø­ren­de. Hvis han har be­ne­ne, tror jeg godt, vi kan for­ven­te at se no­get fra ham, « si­ger Dow­sett.

MANDAG 6. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.