MA­RE­RIDTS- MUR

Lær ’ Mu­ren’ at ken­de på tre mi­nut­ter

BT - - SPORTEN -

MANDAG 6. JULI 2015

1.

’ Mu­ren’ i den bel­gi­ske by Huy er en af cy­kel­spor­tens mest iko­ni­ske stig­nin­ger, og det er her, den bar­ske for­års­klas­si­ker Flè­che Wal­lon­ne si­den 1983 er ble­vet af­gjort.

Det er før­ste gang no­gen­sin­de, at stig­nin­gen ind­går i Tour de Fran­ce- ru­ten.

2.

JO­AQUIM ROD­RI­GU­EZ:

DA­NI­EL MARTIN:

3.

Hvor Mu­ren er stej­lest, er stig­nings­pro­cen­ten på umen­ne­ske­li­ge 26 pro­cent. Gen­nemnsnit­ligt sti­ger den 1,3 ki­lo­me­ter lange stig­ning med 9,3 pro­cent. Det gør den til den stej­le­ste af­slut­nings­stig­ning i pro­fes­sio­nel cykling.

Den ir­ske Can­non­da­le- Gar­min- ryt­ter er en af Tour- fel­tets bed­ste, når det kom­mer til at kø­re op ad kor­te og næ­sten lod­ret­te stig­nin­ger. Han har før vist dis­se ev­ner på Mur de Huy - se­ne­st i 2014, hvor det blev til en an­den­plads i Flé­che Wal­lon­ne.

4.

’ Så hård er den da hel­ler ik­ke,’ kan ryt­ter­ne godt tæn­ke, når de ram­mer fo­den af Mu­ren. I de før­ste 100 me­ter er stig­nings­pro­cen­ten på over­kom­me­li­ge syv pro­cent, hvor­ef­ter den så fla­der næ­sten helt ud. Men bedst som ryt­ter­ne fø­ler sig til­pas­se, ind­træf­fer de to­cif­re­de pro­cen­ter og mæl­ke­sy­re­hel­ve­det.

Den før­ste mand til at vin­de på Mu­ren var den le­gen­da­ri­ske fran­ske ryt­ter Ber­nard Hi­nault.

5.

Det vil­le væ­re ånds­svagt, hvis de an­dre ryt­te­re ik­ke hol­der øje med den span­ske Mo­vistar­stjer­ne, når stig­nin­gen be­gyn­der. Val­ver­des eks­plo­si­ve ryk har nem­lig sik­ret ham Flé­che Wal­lon­ne- sej­ren på Mu­ren de to se­ne­ste år.

Kor­te stej­le stig­nin­ger er den ru­ti­ne­re­de Rod­ri­gu­ez ´ liv­ret, og det er sand­syn­lig­vis Mur de Huy, som han har ud­set sig som sit helt store Tour- mål. Alejan­dro Val­ver­de ( øverst) vandt tid­li­ge­re på året, da for­års­klas­si­ke­ren Flè­che Wal­lo­ne slut­te­de på top­pen af Mur de Huy, og fa­vo­rit­ter­ne bør nok hol­de øje med den stær­ke spa­ni­er i dag, når Tour de Fran­ce og­så slut­ter på top­pen af den kor­te men stej­le stig­ning. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.