’ CA­RO­LI­NE NÅR

Den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste- et­ter Tra­cy Austin spår, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vin­der da­gens fj er­der­un­de­kamp mod spa­ni­e­ren Gar­bi­ne Mu­guruza. Og at hen­des suc­ces vil fort­sæt­te...

BT - - SPORTEN - WIM­B­LEDON Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Hvor­dan kom­mer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til at fejre sin 25 års fød­sels­dag lør­dag 11. juli?

Der er to mu­lig­he­der: Hjem­me i Mo­na­co sam­men med fa­mi­lie, ven­ner og ve­nin­der el­ler på Wim­b­ledons le­gen­da­ri­ske Cen­tre Court.

Spør­ger man den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste- et­ter i da­mesing­le og dob­bel­te Grand Slam- vin­der Tra­cy Austin, vil hun ik­ke ude­luk­ke, at sidst­nævn­te sce­na­rie bli­ver re­a­li­se­ret

» Jeg tror, at Woz­ni­a­cki når langt i Wim­b­ledon i år. I Grand Slam- tur­ne­rin­gens før­ste uge er hun kom­met let og smer­te­frit gen­nem de tre ind­le­den­de kam­pe. Fi­na­len er be­stemt en mu­lig­hed. Men re­a­li­stisk set bli­ver se­mi­fi na­len nok en­de­sta­tio­nen, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Jeg sy­nes, det teg­ner lyst for Woz­ni­a­cki. Blandt de ot­te til­ba­ge­væ­ren­de spil­le­re i an­den lod­træk­nings­halv­del er hun den hø­jest se­e­de­de. Og læg og­så mær­ke til, at in­gen spil­le­re i den­ne halv­del no­gen­sin­de har vun­det en ene­ste Grand Slam­ti­tel. Til sam­men­lig­ning står Se­re­na Wil­li­ams, Ve­nus Wil­li­ams, Vi­cto­ria Aza­renka og Ma­ria Sha­ra­pova i den øver­ste halv­del no­te­ret for til­sam­men 33. Det si­ger alt om, at Woz­ni­a­ck­is vej mod den ti­tel, hun sta­dig har til­go­de at vin­de, er vidt åben. «

Er­fa­ring bli­ver af­gø­ren­de

Tra­cy Austin, der vandt US Open to gan­ge, in­den hun i en tid­lig al­der måt­te indstil­le kar­ri­e­ren på grund af en ska­de, ved, hvad hun ta­ler om.

Som tv- kom­men­ta­tor på blandt an­det BBC og ESPN føl­ger den 52- åri­ge ame­ri­ka­ner ten­nis­spor­ten tæt.

Før­ste hurd­le på vej­en mod fi na­len skal Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki over­stå i dag, når hun på Wim­b­ledon- an­læg­gets Ba­ne 2 i fj er­de run­de mø­der den 20. se­e­de­de spa­ni­er Gar­bi­ne Mu­guruza.

» Jeg tror, at Woz­ni­a­cki vin­der. Den stør­re er­fa­ring, hun har fra til­sva­ren­de store kam­pe, bli­ver ud­slags­gi­ven­de, « si­ger Tra­cy Austin, der spår at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i mor­gen­da­gens kvart­fi na­le kom­mer til at mø­de den 15. se­e­de­de schweizer Ta­mira Ba­csin­zky, hvor­eft er se­mi­fi na­len tors­dag - for­ment­lig mod Ag­nieszka Radwanska - bli­ver en­de­sta­tio­nen.

Selv er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki op­ti­mist.

» Jeg vil vin­de Wim­b­ledon. Men jeg er godt klar over, at det ik­ke bli­ver let. Nu gæl­der det Gar­bi­ne Mu­guruza. Vi har tid­li­ge­re spil­let tre tæt­te kam­pe mod hin­an­den. Hun er en ’ big hit­ter’. Jeg for­ud­ser en svær op­ga­ve, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Hen­des far, Piotr Woz­ni­a­cki, er enig.

» Mu­guruza er ung, dy­na­misk og me­get sta­bil. Du­el­ler­ne mel­lem hen­de og Ca­ro­li­ne bli­ver lange. For Ca­ro­li­ne gæl­der det om, at væ­re tå­l­mo­dig i sit spil, « si­ger Piotr Woz­ni­a­cki.

Men­talt stærk

Gar­bi­ne Mu­guruza, der over­ra­sken­de be­sej­re­de 10. se­e­de­de An­ge­lique Ker­ber i tred­je run­de, har kun ro­sen­de ord til overs for sin dan­ske mod­stan­der.

» Hun er ud­hol­den­de, men­talt stærk og en fi gh­ter. Jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig, at vo­res kamp bli­ver lang, « si­ger Gar­bi­ne Mu­guruza.

Spør­ger man det span­ske sports­blad AS’ ud­send­te Wim­b­ledon­me­d­ar­bej­der, Alejan­dro Del­mas, om hvem, han tror, der vin­der kam­pen, er han sik­ker i sin sag.

» Det gør Mu­guruza. Gan­ske vist er hun al­drig tid­li­ge­re nå­et læn­ge­re end til an­den run­de i Wim­b­ledon. Men nu har hun spil­let sig ind på det lyn­hur­ti­ge græs- un­der­lag. Som jeg ser det, kom­mer der ik­ke til at gå lang tid, før hun har etab­le­ret sig i ver­dens­rang­li­stens top 10. Hun er en stjerne i svøb, « si­ger han.

Den tid­li­ge­re dan­ske top­spil­ler Ti­ne Scheu­er- Lar­sen, der er i Wim­b­ledon som ten­niskom­men­ta­tor på TV3 Sport, tror til gen­gæld på sejr til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

» Hun skal væ­re vaks på fød­der­ne mod spa­ni­e­ren. Men det ved vi jo, at hun er. Jeg tror, at de to spil­le­res mo­ti­va­tions­fak­tor kan bli­ve af­gø­ren­de for, hvem der vin­der. Fi­re gan­ge tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren har fj er­de run­de i Wim­b­ledon væ­ret en­de­sta­tio­nen. Nu vil hun læn­ge­re i tur­ne­rin­gen. Til gen­gæld tror jeg, at Mu­guruza er til­freds med det, hun al­le­re­de har op­nå­et, « si­ger Ti­ne Scheu­er- Lar­sen.

Så­dan ser Tra­cy Austins bud på re­sul­ta­ter­ne i da­mesing­le fra fjer­de run­de i dag til fi­na­len på lør­dag ud

.

MANDAG 6. JULI 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki når helt til se­mi­fi­na­len ved årets Wim­b­ledon, hvis man skal tro den tid­li­ge­re ver­den­set­ter Tra­cy Austin ( indsat). Fo­to: Reu­ters, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.