Stor dansk ten­nis­dag ved Wim­b­ledon

BT - - SPORTEN - FIRKLØ­VER Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

I dag bli­ver en stor dag for dansk ten­nis­sport på Wim­b­ledon- an­læg­get i Lon­don.

» Vi har ik­ke fær­re end fi­re spil­le­re med. Det er selv­føl­ge­lig no­get, man som land­stræ­ner er vir­ke­lig glad og stolt over, « si­ger Ken­neth Carlsen, der un­der Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen fungerer som eks­pert­kom­men­ta­tor på TV3 Sport.

Fem­te­se­e­de­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is fjer­der­un­de- kamp mod spa­ni­e­ren Gar­bi­ne Mu­guruza er pla­ce­ret på Ba­ne 2 og bli­ver igang­s­at, så snart du­el­len i her­re­sing­le mel­lem Ri­chard Gasquet og Ni­ck Kyr­gios er af­gjort. For­ment­lig om­kring klok­ken 15 dansk tid.

Til gen­gæld er Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og Jo­nat­han Mar­ray i her­redoub­lens tred­je run­de hen­vist til at spil­le mod an­den­se­e­de­de Ivan Do­dig og Mar­ce­lo Me­lo på den yd­my­ge Ba­ne 16 som sid­ste pro­gram­punkt blandt fi­re kam­pe. Det vil si­ge, at de først kom­mer sent i gang.

Der er og­så dansk del­ta­gel­se i så­vel pi­ge- som dren­ge­sing­le:

Emilie Fran­ca­ti mø­der på Ba­ne 1 i før­ste kamp den use­e­de­de au­stra­li­er Kimberly Bir­rell, mens Benja­min Han­ne­stad mø­der den sy­ven­de­se­e­de­de ame­ri­ka­ner Tom­my Paul på Ba­ne 9.

Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og Jo­nat­han Mar­ray skal i dag op mod Ivan Do­dig og Mar­ce­lo Me­lo i her­redoub­le ved Wim­b­ledon. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.