Ne­xt stop: Wall Stre­et

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er før sen­som­me­rens Grand Slam- tur­ne­ring US Open ble­vet ind­budt til at åb­ne ver­dens stør­ste børs i New York

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kan før sen­som­me­rens US Open se frem til at skul­le åb­ne ver­dens stør­ste børs, NY­SE, på Wall Stre­et i den ame­ri­kan­ske stor­by New York.

» Hun luk­ke­de den elek­tro­ni­ske NAS­DAQ- børs i 2008. Men nu er hun alt­så in­vi­te­ret til at åb­ne ver­dens stør­ste børs og ak­tie­mar­ked, « for­tæl­ler hen­des rå­d­gi­ver Jo­hn To­bi­as, der er præ­si­dent for Los An­ge­les- ma­na­ge­ment­fir­ma­et La­gardère Un­li­mi­teds ten­nis- di­vi­sion.

In­vi­ta­tio­nen gør Jo­hn To­bi­as stolt.

» Den vi­ser, hvor be­rømt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ble­vet i USA, « si­ger han.

MANDAG 6. JULI 2015 ik­ke på kom­pro­mis med tin­ge­ne. Har hun sagt ja til en sponsor, går hun med højt hu­mør og en­tu­si­as­me ind i pro­jek­tet. Sponso­rer­ne skal jo ha­ve det, de be­ta­ler for. Jeg har alt­så al­drig ar­bej­det med en spil­ler, der er me­re de­di­ke­ret end hen­de, « si­ger Jo­hn To­bi­as.

Oba­mas ten­nis­gla­de dat­ter

Han øn­sker hel­ler ik­ke at ta­ge æren for, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tid­li­ge­re på året blev in­vi­te­ret til Det Hvi­de Hus i Was­hin­g­ton for at spil­le ten­nis med USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma.

» Det var ik­ke nød­ven­digt for hver­ken mig el­ler mit fir­ma at gø­re Oba­ma op­mærk­som på, hvem hun var. Han vid­ste i for­vej­en stort set alt om hen­de. Nog­le vil må­ske tro, at det var os i La­gardère Un­li­mi­ted, der hav­de op­for­dret præ­si­den­ten til at in­vi­te­re hen­de in­den for i si­ne ge­mak­ker. Men fak­tisk var det hans ten­nis­gla­de dat­ter, der hav­de øn­sket at mø­de sit idol, « for­tæl­ler Jo­hn To­bi­as.

Be­sø­get hos ’ ver­dens mæg­tig­ste mand’ er end­nu et be­vis på, at Jo­hn To­bi­as’ plan om at gø­re Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til en be­ty­den­de sports­per­son­lig­hed på det ame­ri­kan­ske sport­s­mar­ked har væ­ret ef­fekt­fuld.

» Er man et stort navn her, er man i de fle­ste til­fæl­de og­så et stort navn i he­le ver­den. Og det er li­ge ak­ku­rat, hvad Ca­ro­li­ne er. Så når der i den­ne må­ned er ESPY Award- over­ræk­kel­se ( spor­tens års­fest i Los An­ge­les, red.), er hun na­tur­lig vis og­så in­vi­te­ret til at del­ta­ge her, « si­ger Jo­hn To­bi­as. Han hå­ber, at han kom­mer til at ar­bej­de man­ge år end­nu med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

» Sam­me dag, der er da­mesing­le- fi­na­le i Wim­b­ledon, fyl­der hun 25 år. Det kun­ne væ­re sjovt, hvis de­le af fe­sten kom­mer til at fo­re­gå på Wim­b­ledons Cen­tre Court. Hun er alt­så sta­dig en af ga­mets yng­ste. Jeg gæt­ter på, at hun har mel­lem fem og syv år tilbage af sin ten­niskar­ri­e­re. Her­ef­ter kan jeg fo­re­stil­le mig, at hun etab­le­rer en fa­mi­lie og går i gang med at stu­de­re, « ly­der slut­replik

ken fra Jo­hn To­bi­as.

Jo­hn To­bi­as så hur­tigt po­ten­ti­a­let i Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og er stolt over at sam­ar­bej­de med hen­de. Nu skal den dan­ske ten­nis­stjer­ne åb­ne den be­røm­te børs i Wall Stre­et. Fo­to: Tho­mas Idskov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.