’’

BT - - SPORTEN - Jo­hn To­bi­as Fo­to: AFP

Jeg ta­ler stort set hver dag med Ca­ro­li­ne. Hun er dej­lig ukom­pli­ce­ret

BT mø­der ham på Wim­b­ledo­nan­læg­get en varm juli- ef­ter­mid­dag un­der den igang­væ­ren­de Grand Slam- ten­ni­s­tur­ne­ring i Lon­don. Med et smil ta­ger han imod. » An­der­le­des kan det ik­ke væ­re. Ca­ro­li­ne er en drøm at sam­ar­bej­de med, « si­ger han.

Jo­hn To­bi­as, der er gift med Cla­re og far til et- åri­ge Em­ma, så Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki spil­le før­ste gang un­der ju­ni­o­rer­nes French Open på Ro­land Gar­ros- an­læg­get i maj 2005.

» Hun blev tid­ligt slå­et ud af tur­ne­rin­gen. Men jeg kun­ne se et kæm­pe po­ten­ti­a­le i hen­de. Der­for fo­re­slog jeg hen­de og hen­des fa­mi­lie, at vi skul­le på­be­gyn­de et sam­ar­bej­de, « si­ger Jo­hn To­bi­as.

Et par må­ne­der se­ne­re skaf­fe­de han hen­de et wildcard til WTA­tur­ne­rin­gen i den ame­ri­kan­ske by Cin­cin­na­ti.

» Ca­ro­li­nes prof- de­but var dog ik­ke spe­ci­el min­de­vær­dig, « hu­sker Jo­hn To­bi­as og til­fø­jer:

» Men selv­om hun tab­te til Pat­ty Sch­ny­der, op­gav hun ik­ke drøm­men om at bli­ve en af ver­dens bed­ste ten­nis­spil­le­re. I ste­det tog hun ud­for­drin­gen op, vandt ju­ni­o­rer­nes Wim­b­ledon- tur­ne­ring året ef­ter og røg se­ne­re til tops på ver­dens­rang­li­sten. Det er flot­te resultater, der be­ret­ti­ger til be­røm­mel­se. «

Kun en birol­le

At Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er en suc­ces, og at hun det se­ne­ste år har haft en år­sind­komst på 72,8 mio. kro­ner i pen­ge­præ­mi­er og sponsora­ter, er dog ik­ke hans skyld. Me­ner han.

» Jeg spil­ler kun en birol­le i det pro­jekt, hun har gang i. Det, jeg har bi­dra­get med, er ven­li­ge råd og vi­de­re­brin­gel­se af go­de kon­tak­ter, « si­ger Jo­hn To­bi­as. Og dem har han man­ge af. Den 37- åri­ge ame­ri­ka­ner, der er ud­dan­net i statskund­skab på uni­ver­si­te­tet i San Die­go, og som i si­ne yn­gre da­ge bå­de var en glim­ren­de ten­nis- og ba­sket­ball­spil­ler, kom tid­ligt i ma­na­ge­ment- læ­re hos den stør­ste og mest kend­te sport­s­ma­na­ger af al­le, ame­ri­ka­ne­ren Do­nald Dell.

» Jeg kun­ne ik­ke fin­de en bed­re læ­re­me­ster. Han var med, da me­di­e­in­ter­es­sen for ten­nis­spor­ten i de tid­li­ge 1970ere eks­plo­de­re­de og gjor­de de ef­ter­føl­gen­de år spil­le­re som Ar- thur As­he, Stan Smith, Jim­my Con­nors og An­dré Agas­si til ver­dens­stjer­ner, « si­ger Jo­hn To­bi­as.

Nu er det ham, der sam­ar­bej­der med ten­nis­spor­tens stør­ste nav­ne. For­u­den Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er han og­så rå­d­gi­ver for blandt an­dre An­dy Mur­ray og Vi­cto­ria Aza­renka.

» Jeg ta­ler stort set hver dag med Ca­ro­li­ne. Hun er dej­lig ukom­pli­ce­ret i til­gan­gen til sin sport. Men sam­ti­dig ved hun og­så, hvad hun vil. Hun går

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.