’ Nu skal frem­ti ’’

BT har mødt Kevin Magnus­sen på Sil­ver­sto­ne

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Pe­ter Ny­gaard i Eng­land sporten@ sporten. dk Kevin Magnus­sen

De­tr har væ­ret fru­stre­ren­de at sid­de på si­de­linj­en – det er surt ik­ke at vi­de, hvad man skal

Sto­le- dan­sen om sæ­der­ne til den kom­men­de For­mel 1- sæ­son er gå­et i gang, og Kevin Magnus­sen er en af de cen­tra­le fi­gu­rer i den så­kald­te ’ sil­ly sea­son’. Drøm­men om at bli­ve For­mel 1- ver­dens­me­ster kan ik­ke hol­de til end­nu et år på re­ser­ve­bæn­ken, og de kom­men­de uger skal af­gø­re, hvor dan­ske­ren kø­rer i 2016.

» Det har væ­ret en lang sæ­son, og jeg sy­nes, det er rart, at vi nu er kom­met frem til, at der skal ta­ges nog­le be­slut­nin­ger, « si­ger Magnus­sen til BT.

» Det har væ­ret fru­stre­ren- de at sid­de på si­de­linj­en – det er surt ik­ke at vi­de, hvad man skal, så den si­tu­a­tion, hå­ber jeg ik­ke, fort­sæt­ter sær­lig lang tid end­nu. Vi er nu nå­et til ’ sil­ly sea­son’ - det er nu, frem­ti­den skal på plads. «

Uden for Dan­mark fo­ku­se­rer ’ sil­ly sea­son’- ryg­ter­ne mest på Fer­ra­ri. Ki­mi Räik­kö­nen er på vej ud, og Le Mansvin­de­ren Ni­co Hül­ken­berg og Valt­te­ri Bot­tas næv­nes som de mest op­lag­te af­lø­se­re. Og­så den kun 17- åri­ge Max Ver­stap­pen er nu bragt i for­bin­del­se med Fer­ra­ri, men Kevin Magnus­sen er åben­bart ik­ke blandt kan­di­da­ter­ne til ’ Den Stej­len­de Hin­gst’.

» Jeg ved ik­ke hvor­for, jeg ik­ke er in­de i bil­le­det hos Fer­ra­ri – jeg sy­nes jo, at jeg er mindst li­ge så god som Bot­tas og Hül­ken­berg, « si­ger han.

» Men jeg har nu ik­ke kørt i snart et helt år, så et sæ­de hos Fer­ra­ri i 2016 er nok ure­a­li­stisk. Jeg ved med mig selv, at jeg er god nok, men det vil ik­ke væ­re na­tur­ligt, at de ta­ger en kø­rer i min si­tu­a­tion. «

Drøm­men er fort­sat at ge­nero­bre det McLaren- sæ­de, han mi­ste­de ef­ter den im­po­ne­ren­de de­but­sæ­son i 2015. Fer­nan­do Alonso fort­sæt­ter i tea­met, men der er tvivl om, hvor vidt Jen­son But­ton får gen­valg.

Vil ba­re kø­re igen

Op til den­ne sæ­son fo­re­trak team­chef Ron Den­nis den un­ge dan­sker frem for den er­far­ne eng­læn­der, men an­dre be­sty­rel­ses­med­lem­mer in­si­ste­re­de på at er­far­ne But­ton fik plad­sen.

» Jeg har me­get støt­te hos McLaren, og jeg sto­ler på, at Ron Den­nis gør det bedst mu­li­ge for mig. Jeg er i hans hæn­der – det er ham, der sty­rer det he­le. Jeg tror på, at Ron nok skal sør­ge for mig. Jeg er ra­cer­kø­rer og vil ba­re ger­ne ud og kø­re ra­ce igen, « si­ger

Kevin Magnus­sen fulg­te træ­nin­gen på Sil­ver­sto­ne før Eng­lands Grand Prix. Dan­ske­ren er ik­ke klar til at op­gi­ve sin drøm om For­mel 1, si­ger han i det­te in­ter­view.

Fo­to: Grand Prix Pho­to/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.