Iden på plads’ ’ ’

BT - - SPORTEN - Kevin Magnus­sen

Magnus­sen.

» Li­ge nu er fo­kus der­for at kom­me ind i For­mel 1 igen og hol­de mig så tæt på McLaren, som jeg kan. Li­ge me­get hvor dår­ligt det går for McLaren li­ge nu, er jeg sik­ker på, at de nok skal kom­me tilbage. Hvor lang tid det ta­ger, er me­get svært at si­ge, men jeg har tid – jeg har mas­ser af tid, « si­ger den 22- åri­ge dan­sker.

Skal im­po­ne­re

» Jeg har en læn­ge­re aft ale med McLaren, men den er ind­vik­let skru­et sam­men, og jeg kan ik­ke af­slø­re de­tal­jer­ne. Men den ræk­ker ud over den­ne sæ­son. De hol­der på mig, for­di de tror på mig, men hvis de ik­ke har plads til mig, er de jo ik­ke in­ter­es­se­re­de i at smadre min kar­ri­e­re – så vil de gi­ve mig vi­de­re til et an­det team. «

Kevin Magnus­sen har tid­li­ge­re ud­talt, at han kun er in­ter­es­se­ret i at kø­re For­mel 1, hvis han har vin­der­chan­cer. Det hø­je am­bi­tions­ni­veau er in­takt, men han er klar over, at det kan ta­ge tid at kom­me ind i et vin­der­team.

» Jeg si­ger ik­ke, at jeg ik­ke vil kø­re en sæ­son uden chan­cer for at vin­de – så­dan fungerer det ik­ke i For­mel 1. Men hvis jeg kan se, at det ik­ke ud­vik­ler sig i den rig­ti­ge ret­ning – mod at jeg kan vin­de – så stop­per jeg. Jeg har me­get re­a­li­sti­ske bril­ler på. Jeg el­sker at kø­re ra­cer­bil - men jeg kø­rer for at vin­de. Det er dét, jeg kan li­de: At stå op hver mor­gen og tæn­ke over, hvor­dan jeg kan for­bed­re mig – kom­me tæt­te­re på at vin­de. Jeg har brug for at ha­ve fo­kus på at vin­de – og hvis jeg over­ho­ve­det ik­ke kan se, at det ud­vik­ler sig i den rig­ti­ge ret­ning, vil jeg ik­ke væ­re med me­re. Men jeg er slet ik­ke i nær­he­den af det punkt end­nu. Hvis ba­re jeg kom­mer ind og kø­rer For­mel 1 igen, er det et skridt i den rig­ti­ge ret­ning. «

Der­for er må­let i før­ste om­gang ’ ba­re’ at få en plads i For­mel 1- fel­tet 2016.

» Hvis jeg kom­mer ind i For­mel 1 igen, er jeg sik­ker på, at jeg nok skal slå min team­kam­me­rat – sim­pelt hen tæ­ve ham! Det gæl­der om at im­po­ne­re så me­get, jeg over­ho­ve­det kan. Og så hå­be, at der er et sæ­de le­digt hos McLaren, når de be­gyn­der at vin­de igen. «

Hvis jeg kan se, at det ik­ke ud­vik­ler sig i den rig­ti­ge ret­ning – mod at jeg kan vin­de – så stop­per jeg. Jeg har me­get re­a­li­sti­ske bril­ler på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.