Ek­stra test til Kevin Magnus­sen?

BT - - SPORTEN - ÅB­NING Pe­ter Ny­gaard i Eng­land sporten@ sporten. dk

For 14 da­ge si­den blev årets sid­ste, of­fi ci­el­le For­mel 1- test af­vik­let på Red Bull Ring i Østrig. Her var det plan­lagt, at Kevin Magnus­sen skul­le ha­ve kørt den ene dag, men McLaren- le­del­sen æn­dre­de med kort var­sel pla­ner­ne, og lod i ste­det Fer­nan­do Alonso kø­re.

Men nu pres­ser For­mel 1- dæk­le­ve­ran­dør Pi­rel­li på for, at der skal gen­nem­fø­res end­nu en test. Det ita­li­en­ske dæk­fi rma har bedt det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund ( FIA) om at ar­ran­ge­re en test eft er sæ­son- fi na­len i Abu Dha­bi i slut­nin­gen af novem­ber. Her vil man langt bed­re end i de sæd­van­li­ge vin­ter- te­ster i Spa­ni­en i fe­bru­ar kun­ne for­be­re­de sig til de var­me løb, der ind­le­der 2016- sæ­so­nen i Au­stra­li­en, Ma­lay­sia og Ba­hrain.

Hvis FIA eft er­kom­mer Pi­rel­lis øn­ske, er det op­lagt, at Kevin Magnus­sen kom­mer på ba­nen for McLaren i Abu Dha­bi.

» Det er rig­tig, at der ik­ke er fl ere of­fi ci­el­le te­ster i år. Men der er nog­le dæk- te­ster og og­så an­dre mu­lig­he­der. Her er jeg på pro­gram­met, men det er ik­ke no­get, jeg kan si­ge no­get kon­kret om – det er no­get tea­met må mel­de ud. Og jeg ken­der ik­ke da­to­en, « si­ger Kevin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.