SÅ FAR­LIGT ER ET LIV I STO­LEN

Ny vi­den om stil­lesid­den­de ar­bej­de

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen, Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

VÆR AK­TIV

Sid­der du og­så på din fla­de for­an en com­pu­ter det me­ste af din dag på ar­bej­det? Så er det må­ske ble­vet tid til at æn­dre va­ner. For selv­om du er fy­sisk ak­tiv, når du ta­ger hjem fra job, er der al­li­ge­vel ri­si­ko for at ska­de dit hel­bred, vi­ser ny forsk­ning.

An­be­fa­lin­ger­ne, der net­op er ble­vet trykt i det an­er­kend­te tids­skrift ’ Bri­tish Jour­nal of Sports Me­di­ci­ne’, rå­der os til, at vi for­la­der vo­res stol fle­re gan­ge om da­gen. Fak­tisk bør vi til­brin­ge mindst to ti­mer stå­en­de, si­ger for­sker­ne. Med­for­fat­ter på det en­gel­ske stu­die Gavin Brad­ley op­for­drer til at af­bry­de den stil­lesid­den­de ad­færd:

» Vi er ble­vet va­ne­dyr, og det er for­kert at tro, at den mest op­ti­ma­le må­de at udføre kon­to­r­ar­bej­de på er ved at sid­de ned. Vi har be­hov for et ar­bejds­mil­jø, hvor folk i hø­je­re grad står op, « si­ger han.

Lek­tor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­hed på Aar­hus Uni­ver­si­tet Kri­sti­an Over­gaard, der i 2012 stod bag en rap­port fra Vi­dens­råd for Fore­byg­gel- er nød­ven­digt, hvis man vil und­gå syg­dom­me som f. eks. ty­pe 2- di­a­be­tes, « si­ger han.

Me­re end 40 pct. af de dan­ske­re, der er på ar­bejds­mar­ke­det, har et ar­bej­de, hvor de sid­der ned. Læg der­til, at voks­ne i gen­nem­snit ser tv i me­re end tre ti­mer om da­gen. Kri­sti­an Over­gaard me­ner dog ik­ke, at det er nød­ven­digt med lig­nen­de an­be­fa­lin­ger som de en­gel­ske:

» Når vi ser på den forsk­ning, som al­le­re­de fin­des, kan vi ik­ke se, at man kan for­bed­re folks hel­bred ved at sæt­te en be­stemt græn­se­vær­di for stil­lesid­ning. Der­for har vi ind­til vi­de­re valgt at si­ge, at det har en po­si­tiv ef­fekt, når man mind­sker sin stil­lesid­den­de ad­færd, « si­ger han.

Hæv og sænk

Kri­sti­an Over­gaard un­der­stre­ger, at det og­så gæl­der dem, der er ak­ti­ve i fri­ti­den:

» Selv­om man er fy­sisk ak­tiv i mindst 30 mi­nut­ter om da­gen, som Sund­heds­sty­rel- sen anbefaler, så er der al­li­ge­vel en hel­breds­ri­si­ko, hvis man sid­der ned re­sten af ti­den, Der­for skal man sør­ge for at hol­de små ak­ti­ve pau­ser i lø­bet af da­gen el­ler bru­ge sit hæ­ve- sæn­ke- bord, så man ak­ti­ve­rer si­ne mus­k­ler, « rå­der Kri­sti­an Over­gaard.

Mod­vir­ker smer­ter

Det er nem­lig ik­ke kun livs­stils­syg­dom­me, der ri­si­ke­rer at duk­ke op som en kon­se­kvens af de man­ge ti­mer i et job som kon­tor­mus, for­tæl­ler pro­fes­sor ved ar­bejds­me­di­cinsk Kli­nik på Aar­hus Uni­ver­si­tet Hen­rik Kolstad:

» Be­væ­gel­se mod­vir­ker jo i den grad, at man får smer­ter i be­væ­ge­ap­pa­ra­tet, som f. eks. ryg­gen og nak­ken. Er man inak­tiv, bli­ver det kun vær­re.

Der­for er det vig­tigt, at man or­ga­ni­se­rer sig på job­bet, så man tvin­ger sig selv til at rej­se sig, f. eks. ved at ha­ve en kon­tor­stol uden hjul, « si­ger han.

MANDAG 6. JULI 2015

NAK­KE

HJER­TE

MA­VE

RYG BEN

Hold ba­lan­cen på vip­pe­bræt­tet, som du har beg­ge ben på. I be­gyn­del­sen kan det hjæl­pe dig at støt­te hæn­der­ne op ad en væg. Se­ne­re kan du te­ste dig selv og se, om du kan stå på bræt­tet på ét ben uden hjælp med hæn­der­ne. For at gø­re det ek­stra svært kan du bø­je i knæ­et, mens du kig­ger frem. Vip­pe­bræt er ge­ne­relt et godt red­skab til at styr­ke sta­bi­li­te­ten i din krop og kræ­ver ik­ke me­get tid el­ler plads. Hav det evt. fast i ska­bet på dit ar­bej­det, så du let kan ta­ge det frem i en pau­se. Du kan og­så prø­ve kræf­ter med en så­kaldt ’ step­pie’ - en ba­lan­ce­pla­de, du kan stå på, mens du ar­bej­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.