VIL­LY SØVN­DAL FLØJ MED RY­A­NAIR

SFs top­le­del­se tord­ner mod fly­sel­ska­bet Ry­a­nair. Sam­ti­dig er part

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk ufjo@ bt. dk Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

Fag­boss ra­ser

DUM­PING

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Mens den dan­ske fag­be­væ­gel­se - med ut­ve­ty­dig støt­te fra bl. a. SF - kæm­per en af årets stør­ste kam­pe for at ska­be bed­re ar­bejds­vil­kår for an­sat­te i fly­sel­ska­bet Ry­a­nair, har SF- kory­fæ­et Vil­ly Søvn­dal sat sig på et af ire­nes bil­li­ge sæ­der. Det kan BT i dag for­tæl­le.

Fre­dag af­ten fløj Vil­ly Søvn­dal så­le­des, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, fra span­ske Malaga til Bil­lund med Ry­a­nair. Det ske­te blot to da­ge ef­ter at Ar­bejds­ret­ten fastslog, at fag­be­væ­gel­sen lov­ligt kan ind­le­de en kon­flikt mod luft­fart­s­sel­ska­bet.

I sk­ud­linj­en

Sel­ska­bet har i 2015 væ­ret i sk­ud­linj­en, for­di det næg­ter at føl­ge dansk overenskomst, li­ge­som det har væ­ret frem­me, at ar­bejds­for­hol­de­ne er langt fra dansk stan­dard. Der har bl. a. væ­re for­ly­den­der om, at en ny­an­sat stewar­des­se på et Ry­a­nair­fly ty­pisk må leve af en må­nedsløn på om­kring 10.000 kr. ef­ter skat. Den slags kal­des løn­dum­ping, og net­op løn­dum­ping har væ­ret en af Vil­ly Søvn­dals mær­kesa­ger, da han var for­mand for SF.

I en ta­le 1. maj 2012 lan­ge­de han bl. a. ud ef­ter Pia Kjær­s­gaard og Dansk Fol­ke­par­ti for at svig­te fag­be­væ­gel­sen og der­med vær­net mod lønt­ryk­ke­ri.

» Med si­ne us­ma­ge­li­ge an­greb på fag­be­væ­gel­sen vi­ser Pia Kjær­s­gaard Dansk Fol­ke­par­tis san­de an­sigt. Det par­ti gav­ner ik­ke dan­ske løn­mod­ta­ge­re. Tvær­ti­mod. Lad os kal­de det, hvad det er: Po­li­tisk plat­tensla­ge­ri, « lød det fra Vil­ly Søvn­dal.

Sa­gen om Ry­a­nair er og­så ble­vet et brand­varmt po­li­tisk tema, hvor SFs nu­væ­ren­de for­mand, Pia Ol­sen Dyhr, har kræ­vet, at det bør un­der­sø­ges, om of­fent­ligt an­sat­te i Dan­mark fly­ver med det ir­ske fly­sel­skab. For som SF- for­man­den slår fast, så bør in­gen skat­te­kro­ner gå til fly­sel­ska­ber, der la­ver so­ci­al dum­ping og lønt­ryk­ke­ri.

Kri­tik­ken af Ry­a­nair har dog ik­ke skræmt Vil­ly Søvn­dal me­re, end at han, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, fre­dag af­ten sat­te sig til ret­te på sæ­de 9E i et Ry­a­nair- fly.

Ramt af blod­prop

Vil­ly Søvn­dal for­lod dansk po­li­tik i de­cem­ber 2013, ef­ter han var ble­vet ramt af en blod­prop i hjer­tet. Han har dog sta­dig et yderst varmt for­hold til SFs po­li­tik og ny­der stor respekt hos SFvæl­ge­re. Det frem­gik bl. a. af en op­da­te­ring, Vil­ly Søvn­dal la­ve­de på det so­ci­a­le me­die Fa­ce­book un­der valg­kam­pen, som fik ca. 2.600 li­kes. Her op­for­dre­de han si­ne føl­ge­re til at stem­me på SF.

» Om me­get kort tid kom­mer val­get. Og her vil jeg an­be­fa­le al­le at stem­me SF. Selv­om det sker fra si­de­linj­en, føl­ger jeg nø­je med i Pia Ol­sen Dyhrs ut­ræt­te­li­ge kamp for et bed­re Dan­mark. Jeg sy­nes, Pia gør det frem­ra­gen­de. «

Skal brem­se dum­ping

Hvor­vidt Vil­ly Søvn­dal selv føl­ger Pia Ol­sen Dyhrs kamp, er til gen­gæld uklart. Hun frem­lag­de i sid­ste må­ned en tre­punkt­s­plan, der skal brem­se so­ci­al dum­ping hos fly­sel­ska­ber.

» Vi er nødt til at kort­læg­ge om­rå­det to­talt. Åben­hed er før­ste skridt til at sik­re, at in­gen skat­te­kro­ner går til lønt­ryk­ke­ri. Vi kan na­tur­lig­vis ik­ke ac­cep­te­re, at fæl­les­ska­bets pen­ge skal gå til virk­som­he­der, som di­rek­te be­kæm­per vo­res ar­bejds­mar­ked og vel­færds­mo­del, « sag­de Pia Ol­sen Dyhr.

Vil­ly Søvn­dal har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen.

MANDAG 6. JULI 2015

Vil­ly Søvn­dal ven­ter i ga­ten i luft­hav­nen i Malaga på at kom­me om bord på Ry­a­nair- fly­et til Bil­lund i fre­dags.

Fo­to: Nils Meilvang og Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.