Tv- værts hund skam­bidt

Li­ne Baun Da­ni­el­sens hund ’ Gum­le’ blev i går an­gre­bet og nær dræbt af en kamp­hund

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

SKAM­BIDT

Den kend­te tv- vært LI­ne Baun Da­ni­el­sen fi k et kæm­pe chok, da en kamp­hund gik til an­greb, mens hen­des søn gik med de­res hund ’ Gum­le’ i snor.

’ Vo­res hund, Gum­le, blev over­fal­det og skam­bidt på åben ga­de og har væ­ret gen­nem en to ti­mer lang ope­ra­tion. Han er med­ta­get, men over­le­ver,’ skri­ver Li­ne Baun Da­ni­el­sen på Fa­ce­book.

Li­ne Baun Da­ni­el­sens søn holdt ’ Gum­le’ i snor, da kamp­hund­en an­greb den bag­fra.

’ Vo­res hund har væ­ret mil­li­me­ter fra en per­fo­re­ret lun­ge – og vi hå­ber, han slip­per uden yder­li­ge­re mén,’ skri­ver Li­ne Baun Da­ni­el­sen, der er dybt ry­stet over over­fal­det.

’ For hvad hvis hund­en hav­de over­fal­det min søn?’ som hun skri­ver.

Svær be­slut­ning

Kamp­hund­en bar ik­ke mund­kurv, selv­om den an­gi­ve­ligt al­le­re­de én gang før har nap­pet eft er en an­den hund, men al­li­ge­vel tø­ver Li­ne Baun Da­ni­el­sen med at an­mel­de over­fal­det til po­li­ti­et.

’ Eje­ren er na­tur­lig­vis ulyk­ke­lig og fryg­ter, at jeg an­mel­der over­fal­det. Hund­en er de­res fa­mi­lie – li­ge­som vo­res. (...) Nu skal jeg be­slut­te, om jeg – med eje­rens ord – vil væ­re bød­del og af­gø­re hans hunds frem­tid og gø­re en hel fa­mi­lie ulyk­ke­lig. El­ler om jeg med mi­ne eg­ne ord må væ­re en an­svar­lig sam­funds­bor­ger. For hvad hvis det sker igen? Og hvad hvis det er et men­ne­ske næ­ste gang?,’ skri­ver hun.

BT har væ­ret i kon­takt med Li­ne Baun Da­ni­el­sen, der ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig yder­li­ge­re, før hun har truff et en be­slut­ning om, hvor­vidt hun an­mel­der an­gre­bet el­ler ej.

» Men jeg sy­nes, det er en enormt vig­tig de­bat at rej­se, « si­ger hun.

Sid­ste lør­dag blev en 5- årig pi­ge an­gre­bet af en hund på Ref­snæs­ga­de i København. En sort og hvid bul­l­ter­ri­er gik amok og bed igen og igen den lil­le pi­ge – bå­de på krop­pen og i ho­ve­d­et. Bå­de hund­ens ejer og den lil­le pi­ges fa­mi­lie for­søg­te for­gæ­ves at stop­pe hund­en. Eft er at po­li­ti­et med be­svær fi k den pa­ci­fi ce­ret, blev hund­en afl ivet.

Li­ne Baun Da­ni­el­sens hund Gum­le blev skam­bidt af en kamp­hund og hav­de nær få­et en per­fo­re­ret lun­ge. Fo­to: Fa­ce­book/ Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.