For­bud hjæl­per ik­ke

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk Fo­to: Iris

KAMP­HUNDE

Gum­le er langt­fra den før­ste hund, som er ble­vet skam­bidt af kamp- el­ler mu­skel­hunde.

Der­for blev der i 2010 ind­ført et for­bud mod 13 kamp­hund­e­ra­cer, mens po­li­ti­et blev for­plig­tet til at afl ive hunde, der ved et over­fald har skam­bidt et men­ne­ske el­ler en an­den hund. En lovæn­dring fra sid­ste år be­ty­der dog, at hund­ens ejer nu har krav på en hund­esag­kyn­digs vur­de­ring, før hund­en kan afl ives.

Det ly­der som god lo­gik med et for­bud mod de far­li­ge hund­e­ra­cer, men vir­ker det og­så i prak­sis? Sva­ret er – iføl­ge Ce­ci­lie Thor­slund, som har skre­vet spe­ci­a­le på RUC om bag­grun­den for hund­e­loven – et run­gen­de nej.

» Re­ge­rin­gen har brudt med 80 års tra­di­tion in­den for hund­e­lov­giv­ning ved at drop­pe do­ku­men­ta­tion. Hvis man kig­ger på de sag­li­ge ar­gu­men­ter, kan man pil­le loven fuld­stæn­digt fra hin­an­den. Det har væ­ret vig­ti­ge­re at vi­se hand­le­kraft , end at sør­ge for at man traf be­slut­nin­ger på et or­dent­ligt grund­lag, « si­ger Ce­ci­lie Thor­slund til Vi­den­skab. dk.

Hun hen­vi­ser blandt an­det til er­fa­rin­ger­ne fra Hol­land, Skot­land og Ita­li­en. Her har for­bud ik­ke ført til fær­re hund­e­bid el­ler fær­re al­vor­li­ge ulyk­ker. Yder­me­re teg­ner de 13 for­bud­te ra­cer sig kun for seks pro­cent af de ca. 5.000 hund­e­bid, som år­ligt bli­ver re­gi­stre­ret i Dan­mark. Til sam­men­lig­ning står schæ­fe­re, rot­twei­le­re og grav­hunde for i alt 78 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.