Eff ek­tiv be­skyt­tel­se

BT - - DEBAT - For­sva­ret skjul­te af­ta­le med sik­ker­heds­fir­ma­et Bla­ck­wa­ter. LE­JE­SOL­DA­TER Dra­gør PO­LI­TI­KER­NES LØN Grup­pe­for­mand, Dansk Fol­ke­par­ti

Mor­ten Frey­er

Det vi­ser sig, at for­sva­ret ind­gik en aft ale med det pro­fes­sio­nel­le ame­ri­kan­ske vagtsel­skab Bla­ck­wa­ter, da de dan­ske sol­da­ter var i Irak. Det var da po­si­tivt. Si­tu­a­tio­nen i 2007 i Bag­dad var ble­vet et le­ven­de ma­re­ridt af stri­den­de par­ter. Så slemt, at for­sva­ret skøn­ne­de, at det ik­ke læn­ge­re sik­kert kun­ne pas­se på det dan­ske mand­skab. Med aft alen kun­ne for­sva­ret træk­ke på akut hjælp, hvis de kom i nød un­der kon­vo­j­kørs­ler i Bag­dad. Bla­ck­wa­ter be­teg­nes som kon­tro­ver­si­elt. Men det skyl­des vel i grun­den, at de eff ek­tivt lø­ser op­ga­ver og har ry for at væ­re eff ek­ti­ve.

Vil­le rød blok ha­ve haft det bed­re, hvis For­sva­ret i ste­det hav­de ind­gå­et en hjæl­pe­aft ale med Frel­sens Hær?

Pe­ter Skaarup

Ste­fan Fønss spør­ger i BT søn­dag den 5. juli: Vil du selv spa­re, Skaarup? Spørgs­må­let fal­der i for­læn­gel­se af en ny­lig ra­dioud­sen­del­se, hvor jeg skul­le ha­ve talt varmt for at ud­lig­ne ulig­he­den i ind­kom­ster­ne. Helt så­dan var det nu ik­ke. Det, jeg sag­de, var, at ulig­he­den steg, mens den tid­li­ge­re re­ge­ring SR ( og SR- SF) sad. År­sa­gen var, at man lod over­før­sels­ind­kom­ster­ne sak­ke ag­ter­ud og sam­ti­dig gav skat­te­let­tel­ser. Den ud­vik­ling tal­te jeg for skul­le stop­pes.

Med hen­syn til spørgs­må­let om fol­ke­tings­med­lem­mer­nes ve­der­lag fo­re­slog vi al­le­re­de i 2010 som led i genop­ret­nings­pla­nen, at de skul­le gå fem pro­cent ned i løn. Det for­slag stod vi ret ale­ne med den­gang.

Men ik­ke nok med det. Dansk Fol­ke­par­ti gik i fe­bru­ar i år sam­men med blandt an­det En­heds­li­sten om at fo­re­slå, at po­li­ti­ker­nes pen­sions­al­der skal føl­ge be­folk­nin­gens – og at der skal re­gu­le­res i mi­ni­stre­nes pen­sion. Blandt an­det skal op­tje­nings­pe­ri­o­den til mi­ni­ster­pen­sio­ner for­dob­les fra et til to år. Så ja, vi er be­stemt klar til at spa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.