Ja, sju­ske­ri ko­ster tid og pen­ge

BT - - DEBAT - MAY- BRITT KAT­TRUP

Sund­heds­ord­fø­rer, LA

duk­ker op, går det ud over an­dre, for de op­ta­ger en plads, som an­dre kun­ne ha­ve brugt. Man bru­ger en mas­se res­sour­cer, når der står en ope­ra­tions­stue, læ­ger og sy­geple­jer­sker klar. Og når pa­tien­ten ud­bli­ver, bru­ger man en for­fær­de­lig mas­se pen­ge, som man så ik­ke kan bru­ge til an­dre pa­tien­ter. De pen­ge bli­ver ba­re spildt. Så umid­del­bart er bø­de­r­ne en god idé. Des­u­den kan det vi­se sig at ha­ve en præ­ven­tiv eff ekt, så fær­re ude­bli­ver. Det kø­rer

NÅR NO­GEN IK­KE

som en for­søgs­ord­ning, og så må man se, om det går eft er hen­sig­ten.

at si­ge, om no­gen med vil­je ude­bli­ver, men jeg kun­ne godt fo­re­stil­le mig, at der er nog­le, der er sju­ske­de og der­for ik­ke duk­ker op til be­hand­lin­gen. Det har og­så no­get med en so­li­da­risk tan­ke­gang at gø­re, for hver gang en pa­tient afl yser, går det ud over en an­den pa­tient. Man kun­ne godt fo­re­stil­le sig, at ord­nin­gen kun­ne gå beg­ge ve­je, så ho­spi­ta­let skul­le be­ta­le en bø­de, hvis de afl yser en aft ale om en ope­ra­tion. Det kan væ­re en si­tu­a­tion, hvor

DET ER SVÆRT

pa­tien­ten må­ske har fa­stet fra da­gen før op til en ope­ra­tion, men bli­ver holdt hen det hal­ve af da­gen på ho­spi­ta­let og en­der med at bli­ve sendt hjem igen.

fo­re­stil­le sig, at der fulg­te en mas­se ad­mi­ni­stra­tion med ord­nin­gen. Men kan man und­gå at afl yse en ope­ra­tion til 50.000 kr., er det fi nt. Bu­reau­kra­ti skal vi ha­ve min­dre af, men man skal ha­ve he­le bil­le­det med i så­dan en be­reg­ning. For der spil­des rig­tig man­ge pen­ge på, at der for­gæ­ves står et helt hold klar på ho­spi­ta­let.

MAN KUN­NE GODT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.