Nej, bø­der ram­mer de for­ker­te

BT - - DEBAT - LI­SE­LOTT BLIXT

Sund­heds­ord­fø­rer, DF

ti­den væ­ret imod, at man gi­ver bø­der, for vi er ban­ge for, at det vil gå ud over nog­le af de sva­ge­ste i be­folk­nin­gen. Jeg ken­der jo psy­kisk sy­ge, der nog­le gan­ge ik­ke mag­ter at kom­me ud af sen­gen og krav­ler ned un­der dy­nen i ste­det for, for­di de psy­kisk ik­ke kan kla­re det. Jeg fryg­ter, at bø­de­r­ne vil ram­me de sva­ge. Det vil ram­me de for­ker­te. Dem, der har pen­ge­ne, har ik­ke no­get pro­blem med det. Hvis det var mig, der blev væk, vil­le jeg ba­re

VI HAR HE­LE

be­ta­le de 250 kr. Des­u­den er vi ban­ge for, at ord­nin­gen har stør­re ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger, end det man tje­ner ind fra bø­de­r­ne.

ik­ke og­så be­ta­le en bø­de, når de mel­der afb ud? Jeg tal­te med en ven, der hav­de en tid på Roskil­de Sy­ge­hus, og da han hol­der på par­ke­rings­plad­sen, bli­ver der rin­get op og meldt afb ud. Skal der gi­ves bø­der, må det og­så gå beg­ge ve­je. Sund­heds­væ­se­net er ik­ke ufejl­bar­ligt, og jeg ken­der fl ere, der har få­et afl yst en tid el­ler har ven­tet rig­tig læn­ge på at kom­me til.

HVOR­FOR SKAL HO­SPI­TA­LET

ube­sva­re­de spørgs­mål ved så­dan en ord­ning her. Hvad gør ho­spi­ta­ler­ne, hvis de ik­ke får pen­ge­ne fra bø­den ind? Bli­ver pa­tien­ten så bla­ck­li­stet? Hvem be­ta­ler reg­nin­gen, hvis ved­kom­men­de ik­ke be­ta­ler bø­den? Og hvad hvis det er en per­son, der ik­ke har pen­ge­ne? Er det så sta­ten, der al­li­ge­vel be­ta­ler reg­nin­gen? Der er man­ge spørgs­mål i så­dan et for­slag. Så sam­let set sy­nes jeg ik­ke, det er en god idé. Men når man nu har sat en for­søgs­ord­ning i værk, så glæ­der jeg mig da til at se eva­lu­e­rin­ger­ne og få svar på mi­ne spørgs­mål.

DER ER MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.