Fær­re ta­ger lyk­kepi­l­ler

ME­NER

BT - - DEBAT -

For to år si­den delt­og fi re un­ge kvin­der, der jævn­ligt brug­te an­ti- de­pres­siv me­di­cin i TV2pro­gram­met ’ BS & re­cep­ten på lyk­ke « . Med den tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat B. S. Chri­sti­an­sen som vært og co­ach var kon­cep­tet, at de fi re kvin­der blev ud­for­dret bå­de fy­sisk og psy­kisk, mens de i sam­ar­bej­de med psy­ki­a­ter, psy­ko­log og diætist blev trap­pet ud af de­res me­di­cin. I dag kan BT for­tæl­le, hvor­dan det er gå­et dem. Kvin­der­ne er sta­dig me­di­c­in­fri, og de for­tæl­ler, hvor­dan de bru­ger nog­le af de an­dre me­to­der, de lær­te i pro­gram­se­ri­en, til at ta­ck­le hver­da­gens ud­for­drin­ger, når man er hav­net i et psy­kisk sort hul.

B. S. Chri­sti­an­sen un­der­stre­ger, at han ik­ke har no­get imod de så­kald­te lyk­kepi­l­ler. Han me- ner, kvin­der­ne har ev­net at kla­re li­vet uden an­ti- de­pres­siv me­di­cin, for­di de har lært at ta­ge et pro­blem ad gan­gen og be­gyn­de at lø­se dem. Og at bud­ska­bet er, at det nyt­ter at hand­le.

Man kan kun glæ­de sig på de fi re kvin­ders veg­ne over, at de kan leve uden lyk­kepi­l­ler. De er ty­pi­ske for en ten­dens. Fra 2012 til 2013 er an­tal­let af dan­ske­re, der bru­ger an­ti- de­pres­siv me­di­cin fal­det med knap 20.000. Men der er alt­så sta­dig over 400.000 med­bor­ge­re, der har brug for me­di­cinsk hjælp til at hol­de li­vet ud. For dem, der har lidt af en de­pres­sion, er lyk­kepi­l­ler en fan­ta­stisk vej til en al­min­de­lig tå­le­lig til­væ­rel­se. Det er me­get mu­ligt som nog­le kri­ti­ke­re af pil­le­for­bru­get si­ger, at der må­ske er ble­vet ud­skre­vet lyk­kepi­l­ler med for rund hånd. Der er sik­kert og­så man­ge, der in­stink­tivt hel­le­re vil­le væ­re en me­di­cinsk på­virk­ning af hjer­nen for­u­den.

Men når det er sagt, så kan de­pres­sio­ner væ­re så liv­sø­de­læg­gen­de og i vis­se til­fæl­de fø­re til selv­mord, at lyk­kepi­l­ler er klart den bed­ste løs­ning.

Det er sta­dig et ’ ungt’ me­di­cinsk fæ­no­men, så det vil væ­re vel­kom­ment med me­re forsk­ning i, hvor læn­ge folk er på lyk­kepi­l­ler og hvor hur­tigt de kan trap­pe ud igen. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.