HOL­GER & KRO­NEN STØT­TER UNI­O­NEN ’’

First Wor­ld Pro­blems kan og­så sen­de et par ek­stra 100- kro­ne­sed­ler ind i den græ­ske øko­no­mi

BT - - DEBAT -

De­ad­li­ne på DR2 kø­rer på stream med det græ­ske af­stem­nings­re­sul­tat og ana­ly­sen af det i bagskær­men på min com­pu­ter. Lidt et ud­tryk for pri­o­ri­te­rin­gen her ved mid­nat­s­ti­de, hvor jeg sid­der og jag­ter den bil­lig­ste pplads i København Luft havn en uge frem. Det me­ste er ud­solgt, og jeg må nok æde 799 kro­ner for en uges par­ke­ring med blot tre- fem mi­nut­ters gang til ter­mi­na­len i ste­det for den hal­ve pris og 5- 7 mi­nut­ters bus­tur til af­gangs­hal­len.

Man kun­ne kal­de det et så­kaldt First Word Pro­blem, hvil­ket det ret be­set og­så er. Men alt­så li­ge nu og her skal jeg ta­ge en be­slut­ning. De bil­li­ge plad­ser med bus­pla­ner som en del af pak­ken er ud­solgt. Selv­føl­ge­lig. De fl este plan­læg­ger som­mer­fe­rie og luft havns­par­ke­ring i god tid. Så egent­lig ba­re at bi­de i ærg­rel­sens su­re æb­le og frem med kon­to­kor­tet. 799 kro­ner for en uge på P8 går vel an, når man spa­rer DSB- bil­let­ter­ne fra provin­sen til luft hav­nen, taxa­en til sta­tio­nen og det sam­me på hjem­tu­ren. NU SI­GER HOL­GER K. Ni­el­sen no­get om, at selv han sy­nes, Græken­land har gre­bet tin­ge­ne me­re end en smu­le for­kert an. Han er og­så ble­vet run­de­re i re­to­rik­ken med den ny­li­ge for­tid som uden­rigs­mi­ni­ster in men­te. Selv en græsk so­ci­a­list kan kom­me for langt ud. Det kan ty­sker­ne og fransk­mæn­de­ne i Hol­ger K. Ni­el­sens op­tik så og­så, og op­for­drin­gen til at sæt­te sig ved et for­hand­lings­bord er bå­de op­rig­tig og til­pas afb alan­ce­ret. Men vi er vel nær­mest ude i, at Hol­ger og kro­nen si­ger ja til uni­o­nen. BANK­DI­REK­TØ­REN i eks­pert­sto­len nog­le mi­nut­ter for­in­den tal­te vel­sag­tens hen over ho­ve­d­et på de man­ge. Må­ske ik­ke må­l­grup­pen ved De­ad­li­ne- tid. El­ler for­di jeg ik­ke kan mul­ti­ta­ske, bil­let­book­ing og eu­rozo­nen i et og sam­me mo­ment li­ge i over­kan­ten for en al­dren­de nysprog­lig stu­dent. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der er bil­le­der­ne ik­ke til at ta­ge fejl af. Græ­ske pen­sio­ni­ster, der knæk­ker op­gi­ven­de sam­men på ga­den. Be­græn­set med kon­tan­ter i hæ­veau­to­ma­ten og pen­sio­nen i lø­bet af en fø­lel­ses­mæs­sigt fun­de­ret fol­ke­af­stem­ning om øko­no­mi de­va­lu­e­ret til et spørgs­måls­tegn.

Bra­ser det he­le sam­men? Ej at forg­lem­me den po­li­ti­ske di­men­sion af en kr­udt­tøn­de, som eks­per­ter­ne i stu­di­et pe­ger på. Ik­ke mindst Hol­ger K. En i geo­gra­fi sk for­stand eu­ro­pæ­isk baglomme, der ri­si­ke­rer at hæn­ge i la­ser. KOM­PLEK­SI­TE­TEN og kon­se­kven­sen i et nej, og så­mænd og­så i et ja, er svær at ka­pe­re. Så­dan i en hån­de­ven­ding på bagskærm klok­ken kvart i mid­nat. På græ­ske kan­ter vel nær­mest fem mi­nut­ter i el­ler ét. Drak­mer el­ler eu­ro? For­gæl­det for al­tid med li­ge­gyl­dig­he­dens træk­ken på skul­de­ren, el­ler an­svars­fuld de­di­ka­tion til at gø­re no­get ved sa­gen. Og er det for sent?

Hov, så var der hul igen­nem til en plads til en plov­mand. Må­ske et af­bud til det græ­ske øhav. 300 ek­stra i min pen­ge­pung til ferien. Kon­tan­ter er bedst, si­ger Stig El­ling. El­lers me­ner den nor­di­ske og nu pen­sio­ne­re­de rej­se­kon­ge og ci­tat­ma­ger i hvert fald ik­ke, at man skal fryg­te for at rej­se til Græken­land. Ba­re husk godt med kon­tan­ter og nyd so­len, ud­ta­ler han. FIRST WOR­LD PRO­BLEMS kan med lidt god vil­je bi­dra­ge med et par 100- kro­ne­sed­ler til en øko­no­mi og et land på sam­men­brud­dets rand...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.