Er det i or­den at gi­ve pa­tien­ter en bø­de for at bli­ve væk fra en aft ale på ho­spi­ta­let?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.33 IK­KE ALT ER SLØ­SE­RI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.38 HELT PÅ SIN PLADS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.06 EL­LERS MÅ MAN RIN­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.17

Nej

Anita Re­in­gard

Sa­bi­ne Fa­erch Ni­el­sen

Chri­sti­na Elm Rei­chelt

Ja

5.920 stem­mer på bt. dk

BØR GÆL­DE BEG­GE VE­JE Det er helt okay med de bø­der. Det bør så og­så gæl­de den an­den vej, hvis man har få­et en tid til un­der­sø­gel­se på et ho­spi­tal, og læ­gen er ble­vet hjem­me fra ar­bej­de, og ho­spi­ta­let ik­ke har gi­vet besked. Så bur­de der og­så van­ke en form for kom­pen­sa­tion, når man har ta­get en hel el­ler en halv fri­dag fra ar­bej­det.

Jet­te Over­gaard Ni­el­sen

Nej. Jeg tror, at stør­ste­delen af dem, som ude­bli­ver, f. eks. er men­ne­sker med psy­ki­ske li­del­ser og an­dre so­ci­a­le pro­ble­mer. Det er net­op vig­tigt, at vi ik­ke gør tin­ge­ne me­re kom­pli­ce­re­de for den­ne grup­pe, men i ste­det gi­ver plads til dem i vo­res sam­fund. Ik­ke alt er ba­re slø­se­ri, men skyl­des an­dre pro­ble­mer. Jeg er sy­geple­jer­ske og ar­bej­der i et am­bu­la­to­rie. Jeg sy­nes, bø­der er helt på sin plads. Hver gang der er en ude­bli­vel­se, er det me­get dyrt. Jeg sy­nes, det er helt fi nt med bø­der. Der er så man­ge ude­bli­vel­ser, hvor an­dre hel­le­re end ger­ne vil­le ha­ve ti­den. Så svært er det hel­ler ik­ke at gri­be knog­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.