SKÅL! SÅ ER J

Den kon­tan­te græ­ske fi­nans­mi­ni­ster træ­der tilbage for at gø­re for­hand­lin­ger­ne let­te­re ef­ter Græken­lands nej søn­dag

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

FAR­VEL

Så er han fær­dig. Ya­nis Va­rou­fakis. I hvert­fald som fi­nans­mi­ni­ster i Græken­land. Og her er af­skeds­bil­le­der­ne, der be­ty­der, at An­gela Mer­kel og de an­dre eu­ro- mi­ni­stre er slup­pet for den umid­del­ba­re ho­ved­pi­ne.

Den kon­tan­te græ­ske fi­nans­mi­ni­ster, der an­be­fa­le­de græker­ne at stem­me ’ nej’ ved fol­ke­af­stem­nin­gen søn­dag, og fik det, smut­te­de i går fra job­bet med en syr­lig af­skeds­sa­lut og et glas koldt øl.

Med sin hu­stru Da­nae Stra­tou på bag­sæ­det af sin ve­lud­sty­re­de Ya­maha. Ef­ter eget ud­sagn trak den 54- åri­ge øko­no­mi­pro­fes­sor Va­rou­fakis sig for at gø­re det let­te­re for hans nu tid­li­ge­re po­li­ti­ske chef Ale­xis Tsi­pras, at for­hand­le Græken­land ud af den mas­si­ve gæld, som re­ge­rings­par­ti­et Sy­riza over­tog fra den tid­li­ge­re græ­ske re­ge­ring.

Sten i sko­en

Va­rou­fakis blev med sin skar­pe og di­rek­te fa­con en sten i sko­en for Tsi­pras, hvil­ket Va­rou­fakis selv af­slø­re­de i sin af­skeds­replik i går mor­ges:

’ Li­ge ef­ter af­stem­nings­re­sul­ta­tet blev jeg gjort op­mærk­som på, at nog­le med­lem­mer af eu­ro- grup­pen og de­res part­ne­re ger­ne så, at jeg ude­blev fra de­res mø­der. Og da re­mi­er­mi­ni­ste­ren vur­de­re­de, at det vil­le væ­re en hjælp for ham, at det blev så­dan, har jeg be­slut­tet at for­la­de fi­nans­mi­ni­ste­ri­et i dag, skrev Ya­nis Va­rou­fakis, der op til slut­spur­ten i fol­ke­af­stem­nin­gen hav­de gi­vet den ek­stra gas i sin kri­tik af troi­ka­en; IMF ( Den In­ter­na­tio­na­le Mo­ne­tæ­re Fond), EUs cen­tral­bank og eu­ro­lan­de­ne:

» Det er ter­r­o­ris­me, de be­dri­ver mod Græken­land. De tvang os til at luk­ke vo­res ban­ker, og de gjor­de det for at ska­be frygt. Og når man bru­ger frygt for at op­nå en po­li­tisk dags­or­den, er det ter­r­o­ris­me, « sag­de Ya­nis Va­rou­fakis for rul­len­de ka­me­ra­er, hvil­ket må ha­ve gjort ham end­nu me­re il­de­set på de bo­ne­de gul­ve, der er ek­stra glat­te, når der skal gen­for­hand­les i de næ­ste da­ge.

Men Ya­nis Va­rou­fakis går ik­ke af med hå­ret i po­st­kas­sen. Det var hans par­tis linje, der var med til at skaf­fe det run­gen­de ’ nej’ på me­re end 60 pro­cent, der er en klar af­vis­ning af de an­dre eu­ro­lan­des be­tin­gel­ser for fort­sat til­før­sel af ka­pi­tal. HVAD NU?

Græker­nes nej, be­ty­der nu helt nye for­hand­lin­ger, men og­så, at Græken­land nu for al­vor ri­si­ke­rer en stats­ban­kerot, på bag­si­den af en gæld på ca. 2.400 mil­li­ar­der kro­ner lan­det skyl­der til in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rer.

De nye van­ske­li­ge for­hand­lin­ger med cen­tral­ban­ken, eu­ro­lan­de­ne og IMF bli­ver i ste­det med den nye fi­nans- mi­ni­ster Euclid Tsa­ka­lo­tos, der må sve­de som­me­ren væk i Bruxel­les og om­egn for at red­de Græken­land fra at gli­de i den øko­no­mi­ske af­grund. Næ­ste vig­ti­ge skæ­rings­da­to er den 20. juli. Da skal der til­ba­ge­be­ta­les et stort mil­li­ard­be­løb til den eu­ro­pæ­i­ske cen­tral­bank ECB. Sker det ik­ke, stop­per eu­ro- le­ve­ran­cer­ne til de græ­ske ban­ker.

Den nye ’ bri­te’

Græken­lands nye fi­nans­mi­ni­ster, der al­le­re­de blev ud­nævnt mandag ef­ter­mid­dag, be­skri­ves som en ven­stre­o­ri­en­te­ret prag­ma­ti­ker, der for­står si­ne mod­stan­de­res ar­gu­men­ter. Han er ud­dan­net økonom fra Ox­ford, Eng­land, og har gå­et på bri­tisk pri­vatsko­le.

Al­le­re­de i dag skal Tsa­ka­lo­tos mø­des med de 18 an­dre eu­ro­lan­des fi­nans­mi­ni­stre.

Den hol­land­ske for­mand, Jero­en Di­js­sel­blo­em, har nem­lig sam­men­kaldt si­ne kol­le­ger til ek­stra­or­di­nært kri­se­top­mø­de tirs­dag af­ten oven på det græ­ske ’ nej’ søn­dag.

TIRS­DAG 7. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.