EU- eks­pert: Så tæt er vi på græsk eu­ro- exit

BT - - NYHEDER - Es­ben Vest Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: AP

TRUS­SEL

Man­ge nye lan­de er ble­vet en del af eu­rozo­nen de se­ne­re år, men in­tet land har prø­vet at si­ge far­vel til eu­ro­en igen. Græken­land kan bli­ve det før­ste. Som den net­op fra­t­rå­d­te græ­ske fi­nans­mi­ni­ster Ya­nis Va­rou­fakis ud­tal­te i 2012: » Eu­ro­en er som Ho­tel Ca­li­for­nia i The Eag­les’ sang - You can check out any ti­me, but you can ne­ver lea­ve. «

Med et græsk nej til kra­ve­ne for EU’s hjæl­pe­pak­ke er Græken­land på ran­den af at mel­de sig ud af eu­rozo­nen, el­ler er de? Hvis en ny af­ta­le nås med EU, bli­ver de i eu­rozo­nen, men en ny af­ta­le skal la­ves me­get snart. Hvis en af­ta­le om at åb­ne ad­gan­gen til EU’s nød­lik­vi­di­tetspak­ke ik­ke kom­mer i stand, en­der de græ­ske ban­ker i in­sol­vens, og der­med bli­ver mu­lig­he­den for at ud­be­ta­le løn­nin­ger og pen­sio­ner dra­stisk ind­skræn­ket.

Græken­land skal des­u­den kom­me EU- in­sti­tu­tio­ner­ne i mø­de, for det er tvivl­s­omt, om at EU li­ge plud­se­lig kom­mer lø­ben­de med en af­ta­le, der er me­get bed­re for græker­ne, end hvad der al­le­re­de er til­budt. Pro­fes­sor i po­li­to­lo­gi og EU- eks­pert Sø­ren Do­sen­ro­de fra Aal­borg Uni­ver­si­tet me­ner, at Gre­xit kan væ­re tæt på.

» Alt af­hæn­ger af, hvor­dan for­hand­lin­ger­ne de næ­ste to da­ge går, men vi er i hvert fald me­get tæt­te­re på end i for­gårs, « si­ger Sø­ren Do­sen­ro­de.

Han me­ner, at græker­ne har gi­vet sig selv en end­nu hår­de­re vej til en af­ta­le ef­ter græker­nes nej i fol­ke­af­stem­nin­gen søn­dag. En af­ta­le vil iføl­ge Do­sen­ro­de kræ­ve, at græker­ne si­ger ja til be­tin­gel­ser, der lig­ner det, som man sag­de nej til søn­dag, før kre­di­to­rer­ne vil sen­de fle­re pen­ge i ret­ning af Græken­land.

Va­rou­fakis- exit åb­ner smut­hul

Græken­lands fi­nans­mi­ni­ster Ya­nis Va­rou­fakis, der har væ­ret me­get stærk mod­stan­der af EU’s re­form­krav og an­be­fa­le­de et nej ved fol­ke­af­stem­nin­gen, er mandag mor­gen trå­dt tilbage for at gi­ve pre­mi­er­mi­ni­ster Tsi­pras bed­re mu­lig­he­der for at lan­de en ny af­ta­le.

Dan­marks nyud­nævn­te uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen næv­ner Va­rou­fakis’ til­ba­ge­træk­ning som po­si­tivt for for­hand­lin­ger­ne. Han kal­der det li­ge­frem ’ mu­lig­he­den for en ny start på for­hand­lin­ger­ne.’

Ty­sker­ne har ik­ke væ­re for­son­li­ge i de­res ud­ta­lel­ser mandag, og Tys­klands øko­no­mi­mi­ni­ster Sig­mar Ga­bri­el si­ger, at et nej i fol­ke­af­stem­nin­gen er en af­vis­ning af va­lutau­ni­o­nens reg­ler.

Ef­ter­døn­nin­ger i EU

Græker­nes si­tu­a­tion kan og­så gi­ve ef­ter­døn­nin­ger i an­dre eu­ro­pæ­i­ske øko­no­mi­er, hvis EU- in­sti­tu­tio­ner bli­ver blø­de og går med til at drop­pe de stren­ge re­form­krav. Der er snart valg i Spa­ni­en, og her er Sy­rizas ’ søster­par­ti’, Po­de­mos, ik­ke til­freds med de om­fat­ten­de re­for­mer, som spa­ni­er­ne har måt­tet slu­ge.

Hvis græker­ne slip­per for re­for­mer, vil spa­ni­er­ne må­ske og­så kræ­ve en slap­pe­re re­form­linje fra EU, og det er far­ligt for EU’s sam­men­hængs­kraft, me­ner pro­fes­sor Sø­ren Do­sen­ro­de. Men det kom­mer an på, hvor blo­dig en græsk til­ba­ge­træk­ning i så fald bli­ver.

» Hvis det bli­ver til græsk exit, og ban­ker­ne krak­ker helt og al­de­les, så de nær­mest ik­ke kan åb­ne igen, bli­ver det et øko­no­misk ufø­re af rang i Græken­land. Så vil de an­dre lan­de ik­ke si­ge: Det vil vi ger­ne ha­ve. Hvis det til gen­gæld bli­ver et ord­net til­ba­ge­tog fra ØMU’en, kom­mer det helt an på, hvor go­de be­tin­gel­ser Græken­land får, si­ger han.

De græ­ske væl­ge­re stem­te i we­e­ken­den nej til en EU- hjæl­pe­pak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.