Mystik om stran­det puk­kel­hval

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

STRAN­DET

Fra Thy til København kør­te en va­re­vogn med rester­ne af en død, rå­d­den og gen­nem­skå­ret puk­kel­hval. Fle­re hund­re­de ki­lo knog­ler og kødre­ster var pak­ket i ba­ga­ge­rum­met sam­men med køk­kenk­ni­ve og kød­kro­ge – slø­ve ef­ter fle­re ti­mers flæns­ning. Den vold­som­me stank trak spor gen­nem Dan­mark.

I sid­ste uge skyl­le­de en fem til ot­te me­ter lang puk­kel­hval op på Sten­b­jerg Strand i Thy – og mandag skul­le den så par­te­res. Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um hav­de sendt fem ’ slag­te­re’ til Thy for at skæ­re hva­len op og ta­ge rester­ne med sig tilbage til un­der­sø­gel­ser og ud­stil­ling.

En af de ud­send­te var Mor­ten Tan­ge Ol­sen, der er hval­for­sker ved Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um. Og selv­om han fik lov at kø­re tilbage til København i mo­tor­ve­jens mest stin­ken­de bil, var da­gen helt spe­ci­el.

» Det er stort. Puk­kel­hva­ler er ik­ke no­get, man nor­malt op­le­ver i Dan­mark. Det sker kun et par gan­ge om året, at vi skal skæ­re en hval op, og sid­ste som­mer var det et par ka­ske­lot­ter, « si­ger Mor­ten Tan­ge Ol­sen.

Fra lun­ge til ma­ve

Sam­men med si­ne kol­le­ga­er be­gav han sig mandag mor­gen ud i van­det på Sten­b­jerg Strand. På en san­dril­le lå puk­kel­hva­len. Rå­d­den, slemt il­de­lug­ten­de og for før­ste gang på dansk hav­bund i 110 år.

» Vi be­gynd­te med at skæ­re det tyk­ke spæklag af og så lang­somt bu­gen op. Nor­malt ta­ger man prø­ver fra lun­ger og ma­ve, men den var for rå­d­den. Så tog vi ét ri­b­ben ad gan­gen – li­ge­som at skæ­re spa­reribs « , si­ger Mor­ten Tan­ge Ol­sen.

Det tog i alt tre ti­mer – og næ­sten 20 køk­kenk­ni­ve og fle­re hval­fan­ger­kro­ge - at skæ­re hva­len op.

Det vi­ste sig, at man­ge mysti­ske om­stæn­dig­he­der var for­bun­det med puk­kel­hva­len og dens død. Om ha­len hav­de den blandt an­det få­et vik­let et reb.

» Kan du selv fo­re­stil­le dig, hvor­dan det er at få vik­let et reb om di­ne ben og leve med det? Det vir­ker som et an­ker, « si­ger Mor­ten Tan­ge Ol­sen, der og­så for­kla­rer, at hva­lens kra- nie mang­le­de.

Det er ’ sand­syn­lig­vis fal­det ud’, mens den har dre­vet rundt død på ha­vet.

Mystikken

Hva­len hav­de des­u­den end­nu en mystisk hem­me­lig­hed, der vi­ste sig un­der ud­skæ­rin­gen.

» Jeg har al­drig set det før. En del af ryg­hvirv­ler­ne er me­get de­for­me, og der er mær­ke­li­ge ud­pos­nin­ger på knog­le­væ­vet. Al­le mu­li­ge små bu­ler og knol­de, der lig­ner vin­d­ru­e­kla­ser, « si­ger Mor­ten Tan­ge Ol­sen.

Han vur­de­rer, at bå­de re­bet om ha­len og de mysti­ske ud­pos­nin­ger kan væ­re skyld i hva­lens død. Un­der­sø­gel­ser vil i lø­bet af de næ­ste uger gi­ve fle­re svar.

Puk­kel­hva­len, der i sid­ste uge skyl­le­de op på Sten­b­jerg Stand ved Thy, blev mandag skå­ret op og kørt til København. Fo­to: Sus­an Bjer­rum Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.