Nyt spin

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

TOP- SPIN

Re­ge­rin­gen har an­sat de fle­ste af de spin­dok­to­rer el­ler sær­li­ge rå­d­gi­ve­re, som skal age­re bin­de­led mel­lem Ven­stres mi­ni­stre og pres­sen og til­ret­te­læg­ge mi­ni­stre­nes kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi­er.

Den mest in­ter­es­san­te er nok Chri­stop­her Arzro­u­ni, der for­la­der job­bet som de­ba­tre­dak­tør på Bør­sen for at væ­re rå­d­gi­ver for uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen.

An­dre nav­ne, der kan af­slø­res nu, er Pe­ter Hø­jer, og­så til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, Sø­ren Møl­ler, der skal spin­ne i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, og Jens Kloppenborg- Skrumsager, der be­gyn­der i Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et. Løk­ke selv får rå­d­giv­ning af Ja­cob Bruun Chri­sten­sen, der kom­mer fra po­sten som le­der af Ven­stres Cen­ter for Kom­mu­ni­ka­tion og Po­li­tik - den så­kald­te spi­nen­hed - på Chri­sti­ans­borg. Løk­kes hid­ti­di­ge sær­li­ge rå­d­gi­ver Chri­sti­an Hüt­te­mei­er vil­le ik­ke med che­fen ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et og har sagt op.

I tors­dags god­kend­te re­ge­rin­gens an­sæt­tel­ses­ud­valg 14 nav­ne, men de øv­ri­ge vil man ik­ke ud med end­nu - sand­syn­lig­vis for­di de på­gæl­den­des nu­væ­ren­de ar­bejds­plad­ser end­nu ik­ke er ori­en­te­ret.

Høj­re­o­ri­en­te­re­de kræf­ter

De of­fent­lig­gjor­te nav­ne sig­na­le­rer, at Ven­stre vil ha­ve tun­ge, er­far­ne høj­re­o­ri­en­te­re­de kræf­ter - og ik­ke nød­ven­dig­vis ind­gå­en­de kend­skab til res­sort- om­rå­det.

Chri­stop­her Arzro­u­ni var i en år­ræk­ke ta­leskri­ver for An­ders Fogh Ras­mus­sen og skrev og­så ta­ler for Løk­ke, da han sidst var stats­mi­ni­ster. Des­u­den er han kendt for at ha­ve væ­ret in­vol­ve­ret i bal­la­den om da­væ­ren­de so­ci­al­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen, der i 2005 skrev i en kronik, at ’ ulig­he­den må ger­ne bli­ve stør­re, for den ska­ber dy­na­mik i sam­fun­det’. Det blev An­ders Fogh stik­tos­set over, og Kjer måt­te und­skyl­de sin ud­ta­lel­se.

Jens Kloppenborg- Skrumsager har tid­li­ge­re ar­bej­det for Sø­ren Pind på Kø­ben­havns Rå­d­hus, og han har væ­ret for­mand for VU i Aar­hus. Des­u­den var det ham, di­rek­tø­ren for fir­ma­et Pa­nora­ma bad om hjælp, da han hav­ne­de i et me­di­e­in­fer­no på valg­kam­pens før­ste dag. Pe­ter Høy­er har tid­li­ge­re ar­bej­det for Kri­sti­an Jen­sen, da han var skat­te­mi­ni­ster, og Sø­ren Møl­ler har og­så tid­li­ge­re ar­bej­det for Claus Hjort i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

Chri­stop­her Arzro­u­ni ( th) bli­ver rå­d­gi­ver for Kri­sti­an Jen­sen, mens Ja­cob Bruun Chri­sten­sen ( tv) bli­ver rå­d­gi­ver for Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Stats­mi­ni­ste­rens spin­dok­tor må mak­si­malt tje­ne 1.063.000 kr. plus pen­sion. Fi­nans­mi­ni­ste­rens og uden­rigs­mi­ni­ste­rens spin­dok­tor må mak­si­malt tje­ne 940.000 kr. plus pen­sion.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.