Græsk kri­se sænk

Nervø­se in­ve­sto­rer sø­ger mod sik­ker havn i Dan­mark, og det kan pres­se ren­ten ned, ly­der det fra eks­per­ter

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

REN­TE­DYK

Den vold­som­me gældskri­se, der li­ge nu lam­mer Græken­lands øko­no­mi, træk­ker trå­de he­le vej­en til dan­sker­nes pri­va­tø­ko­no­mi og bo­lig­lån.

Re­sul­ta­tet af søndagens fol­ke­af­stem­ning i Græken­land, der blev et run­gen­de nej til kre­di­to­rer­nes krav, kun­ne al­le­re­de mandag mor­gen af­læ­ses i tal­le­ne hos lan­dets re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter. Kur­ser­ne på dan­ske ob­liga­tio­ner er be­gyndt at sti­ge, og hvis der ik­ke kom­mer en snar­lig af­kla­ring på den græ­ske si­tu­a­tion, kan det be­ty­de, at ren­ten ta­ger et yder­li­ge­re dyk, vur­de­rer fle­re eks­per­ter.

Der­med er der en vis sand­syn­lig­hed for, at 2,5 pro­cent­lå­net kom­mer i spil igen, me­ner blandt an­dre in­ve­ste­rings­eks­pert Per Hansen fra Nord­net.

Og det er no­get, der kan mær­kes i kro­ner og øre hos bo­li­ge­jer­ne. Hvis fast­for­ren­te­de bo­lig­lån ek­sem­pel­vis fal­der med en halv pro­cent – fra 3 til 2,5 – vil det be­ty­de en be­spa­rel­se på 76.000 kro­ner i net­toy­del­sen over lå­nets sam­le­de lø­be­tid for et lån på en mil­li­on kro­ner, vi­ser en be­reg­ning, som Nykre­dit har fo­re­ta­get for BT.

» Vi har al­le­re­de set mar­ke­det re­a­ge­re i form af, at kur­ser­ne er be­gyndt at sti­ge lidt. Men det er et af­ven­ten­de mar­ked, som vi har li­ge nu, og der­for er det svært at spå om, hvor­dan det vil gå i de kom­men­de uger, « si­ger Jep­pe Bor­re, der er se­ni­o­r­ø­ko­nom hos Nykre­dit. ver Hans Pe­ter Chri­sten­sen.

» Og her bli­ver Dan­mark be­trag­tet som et land med lav ri­si­ko. Vi har en god øko­no­mi, og der er god sik­ker­hed bag de dan­ske ejen­dom­me og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter, som er

Græken­land

skyl­der i alt 323 mil­li­ar­der eu­ro, sva­ren­de til cir­ka 2.400 mil­li­ar­der kro­ner. Gæl­den sva­rer til om­kring 180 pro­cent af Græken­lands BNP.

seks stør­ste kre­di­to­rer er Tys­kland, Frankrig, Ita­li­en, Spa­ni­en, Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond samt Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank.

De

Lån­gi­ver­ne

I

Den

I

TIRS­DAG 7. JULI 2015

Enorm gæld i Græken­land har lam­met lan­det øko­no­misk. Kri­sen sæt­ter og­så si­ne spor i Dan­mark, hvor en la­ve­re ren­te kan for­ven­tes. Fo­to: AFP

Eucli­des Tsa­ka­lo­tos er valgt til Græken­lands nye fi­nans­mi­ni­ster og er man­den, der skal for­sø­ge at hjæl­pe lan­det ud det øko­no­mi­ske morads. Fo­to: EPA

har kræ­vet om­fat­ten­de re­for­mer, hvis Græken­land skal ha­ve yder­li­ge­re hjælp. Ved søndagens fol­ke­af­stem­ning stem­te 61,31 pro­cent dog nej til kre­di­to­rer­nes krav, mens 38,69 stem­te ja.

går an­non­ce­re­de lan­dets fi­nans­mi­ni­ster Ya­nis Va­rou­fakis, at han træ­der tilbage.

græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras har sagt til de græ­ske væl­ge­re, at han for­ven­ter, at re­ge­rin­gen i lø­bet af få da­ge vil ha­ve en ny af­ta­le på plads, så de græ­ske ban­ker samt bør­sen kan genåb­ne.

dag skal eu­ro­grup­pen mø­des og drøf­te si­tu­a­tio­nen, og EU­præ­si­dent Do­nald Tusk har ind­kaldt til eu­ro- top­mø­de ef­ter an­mod­ning fra den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel og den fran­ske præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.