’’

BT - - NYHEDER -

Her bli­ver Dan­mark be­trag­tet som et land med lav ri­si­ko. Vi har en god øko­no­mi, og der er god sik­ker­hed bag de dan­ske ejen­dom­me og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter, som er ri­me­ligt pol­stre­de

Hans Pe­ter Chri­sten­sen, pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver og di­rek­tør hos Uvil­di­ge. dk

In­ter­es­se for Dan­mark

Per Hansen fra Nord­net for­kla­rer, at in­ve­sto­rer­ne sø­ger mod Dan­mark som en ’ sik­ker havn’, når der er nervø­si­tet på mar­ke­det. Det træk­ker kur­sen på de dan­ske re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner op, og der­med fal­der ren­ten.

» Det bli­ver næp­pe med et to pro­cent- lån i nær­he­den af kurs 100, men 2,5 pro­cent­lå­net kan kom­me mar­kant tæt­te­re på 100 i for­hold til fre­da­gens ni­veau, « si­ger in­ve­ste­rings­eks­pert Per Hansen til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

I ti­der, hvor der er uro, bli­ver in­ve­sto­rer­ne me­re til­bø­je­li­ge til at flyt­te de­res pen­ge hen i ob­liga­tio­ner, der ik­ke svin­ger så me­get, som ak­tier­ne gør, for­kla­rer den uaf­hæn­gi­ge pri­va­tø­ko­no­mi­ske rå­d­gi- ri­me­ligt pol­stre­de, « si­ger pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver og di­rek­tør hos Uvil­di­ge. dk Hans Pe­ter Chri­sten­sen.

Se­ni­o­r­ø­ko­nom Jep­pe Bor­re fra Nykre­dit un­der­stre­ger dog, at hvis man al­le­re­de nu kan se en for­del ved at om­læg­ge lån, kan der væ­re en ri­si­ko ved at ven­te:

» Hvis man tæn­ker, at 3,0 pro­cent- lå­net er at­trak­tivt nu, så bør man over­ve­je, om det ik­ke er værd at gå ef­ter. For der er en usik­ker­hed ved at sid­de og hå­be på, at ren­ten fal­der yder­li­ge­re. Det er der selv­føl­ge­lig en sand­syn­lig­hed for, at den gør, men det he­le af­hæn­ger af, hvor­dan Græken­lands si­tu­a­tion ud­vik­ler sig i den kom­men­de tid, « si­ger Jep­pe Bor­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.