Ud­nyt de la­ve ren­ter: Så­dan om­læg­ger du lån

BT - - NYHEDER -

Stør­rel­sen på dit lån har be­tyd­ning for, om en om­læg­ning kan be­ta­le sig. Jo stør­re re­st­gæld, des stør­re er ren­te­be­spa­rel­sen. En hyp­pigt an­vendt tom­mel­finger­re­gel si­ger, at lå­nets stør­rel­se helst skal væ­re over 250.000 kro­ner, for el­lers gør om­kost­nin­ger­ne et for stort ind­hug i ge­vin­sten. Der kan dog væ­re nog­le til­fæl­de, hvor det er en for­del at om­læg­ge lå­net, selv om be­lø­bet er la­ve­re, men i så fald skal ren­te­ned­sæt­tel­sen væ­re me­get stor. Dvs. til kurs 95 får du en re­st­gæld på 1.050.000, hvis du vil ha­ve 1 mil­li­on kro­ner i hån­den. Fra du mod­ta­ger til­bud på dit lån, til det op­ta­ges, kan ren­ten æn­dre sig. Når ren­ten æn­drer sig, gør kur­sen det og­så. Der­for kan du ri­si­ke­re, at dit lån fal­der i vær­di i den pe­ri­o­de, så du får ud­be­talt min­dre end for­ven­tet. Det kan du sik­re dig imod med en så­kaldt kurs­sik­ring. Her be­ta­ler du for at fast­lå­se kur­sen på dit lån, så lå­net ik­ke æn­drer vær­di i pe­ri­o­den mel­lem til­buds­giv­nin­gen og op­ta­gel­sen uan­set ren­tens ud­vik­ling. Spørg din lå­neud­by­der om di­ne mu­lig­he­der, pri­sen, for­de­le og ulem­per ved at kurs­sik­re, da det af­hæn­ger af lå­ne­ty­pen, som du op­ta­ger.

Fo­to: Reu­ters/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.